อาจารย์ ดร. ณัชพัฒน์ สุขใส
Dr. Nutchapat Suksai
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Aquaculture)
สถาบันการศึกษา : Central Luzon State University (CLSU)

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-64-009.2 : การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะที่ดีภายในจังหวัดชุมพร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

2. 2562 : มจ.2-62-004 : การเพิ่มปริมาณทรัพยากรปูม้าวัยอ่อนด้วยความร่วมมือของชุมชน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

3. 2562 : สวทช.-63-001 : โครงการบริหารแหล่งท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพื่อฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรชายฝั่งและทะเลจังหวัดชุมพร
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

4. 2561 : มจ.2-62-003 : การเพิ่มศักยภาพผลิตสาหร่ายพวงองุ่นอินทรีย์ด้วยระบบปิดเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : Walailak Procedia Vol 2019, No 3 (2019)

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล