ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 595
ชื่อสมาชิก : พิชชยานิดา คำวิชัย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pitchayanida_it@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 20/10/2554 0:10:49
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/10/2554 0:10:49


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมนา
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณาจารย์ให้มีการสอนที่สร้างทักษะ 4C สอดแทรกในรายวิชา รุ่นที่ 2 เรื่อง “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)”
เข้าร่วมการฝึกอบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในหลักสูตรหัวข้อ เรื่อง "React.JS + MaterialDesign Programming"
รายงานสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ในหลักสูตรหัวข้อเรื่อง “English for Job Hunters” จัดฝึกอบรมโดย CHULA MOOC
อบรม Core Angular 7 and Firebase
การฝึกอบรม Wordpress for Beginners-Master Wordpress Quickly
The Complete Digital Marketing Course 2017
Oracle Middleware
การออกแบบ UX และ UI สำหรับการสร้างแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ (Core UX/UI for Mobile App Design)
Technology E-Commerce Online
องค์ความรู้ฝึกอบรม Practical Data Mining with RapidMiner Studio7
คู่มือติดตั้งโปรแกรมสร้าง Mobile Application ด้วย HTML5 และ Ionic Framework
- ยังไม่มีรายการคำถาม