อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคณาจารย์ให้มีการสอนที่สร้างทักษะ 4C สอดแทรกในรายวิชา รุ่นที่ 2 เรื่อง “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)”
วันที่เขียน 27/4/2565 14:54:56     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/3/2566 19:14:33
เปิดอ่าน: 1134 ครั้ง

รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “การพัฒนาคณาจารย์ให้มีการสอนที่สร้างทักษะ 4C สอดแทรกในรายวิชา” รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเจ้าร่วมฝึกอบรมดังต่อไปนี้

ได้นำความรู้ในการฝึกอบรมมาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ทส215 การโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ เพื่อให้เกิดผลการเรียนรู้และการประเมินผู้เรียน ผลการเรียน มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2/2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online  การพัฒนาคณาจารย์ให้มีการสอนที่สร้างทักษะ 4C สอดแทรกในรายวิชา รุ่นที่ 2  เรื่อง “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills)”

โดย นายพชร ชมภูมิ่ง สุขตะ บริษัท อะบัสโบโต เอดูเคชันแนล เซอร์วิส เซนเตอร์ จำกัด

 1. ทักษะชีวิตและการทำงาน (Life & Career Skills)
 2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills)
 3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, Media and Technology

Skills)

บรรยาย เรื่อง “ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning & Innovation Skills : 4Cs)”

 1. Critical Thinking
 2. Collaboration
 3. Communication
 4. Creativity

บรรยาย เรื่อง “3 หัวใจสำคัญของการออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม (4Cs)”

 1. Introduction & Mindset
 2. Coaching & Facilitation Skills
 3. Integration

แบ่งกลุ่มย่อย เรื่อง “ Introduction & Mindset” ออกเป็น 8 กลุ่มๆละ 5 คน โดย

แบ่งกลุ่มย่อย เรื่อง “ Introduction & Mindset” ออกเป็น 8 กลุ่มๆละ 5 คน โดย

บรรยาย เรื่อง “Coaching & Facilitation Skills เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโค้ช และผู้อำนวยการเรียนรู้”

กลุ่มนำเสนอตามหัวข้อที่มอบหมาย “Coaching & Facilitation Skills เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบโค้ชและผู้อำนวยการเรียนรู้”

 

เนื้อหาที่ได้เรียนรู้

เปรียบเทียบการเรียนรู้แบบเก่า กับ การเรียนรู้แบบใหม่

Old Learning แบบเก่า

 • - ครูเป็นศูนย์กลางเรียนรู้
 • - ครูเน้นสอนตามหลักสูตรตำรา
 • - ครูสอนคนเดียว
 • - ครูบอกความรู้แก้ผู้เรียน บอกขั้นตอนทั้งหมด
 • - การสอนเน้นความรู้ในวิชา

New Learning แบบใหม่

 • -  ครูเป็นผู้อำนวยการ/สนับสนุนการเรียนรู้
 • -  ครูเน้นการออกแบบการเรียนรู้ร่วมกัน
 • -  ครูสอนเป็นทีม บูรณาการวิชา
 • -  ครูสร้างบรรยากาศให้เกิด Learning Experience
 • -  การสอนเน้นการประเมินทักษะผู้เรียน

 

Key learning ที่ได้

 1. หน้าที่เราไม่เพียงแค่ ครูแต่เป็น Facilitator ด้วยจึงจะสมบูรณ์ในการดูแลสอนนักศึกษา
 2. กระตุ้น สร้างแรงบันดานใจ ภาษากายที่ส่งออกมาหน้าตากายน้ำเสียงไปยังผู้เรียน มีผลกับการอยากรับของผู้รับได้ ในมุมมองที่เป็นบวกหรือลบ  หากเราไปในทัศนคติที่ลบ ผู้รับอาจจะไม่อยากรับในสิ่งที่เราให้
 3. ผู้เรียนผู้สอน มองในฐานะผู้สอน ผู้เรียนเราไม่ได้นึกถึง

 

เครื่องมือสำหรับโค้ดและ Facilitator

 1. Self-Transformation เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน
 2. Mindset ปรับหลักคิดของ Coach และ Facilitator ก่อน อะไรที่เราควบคุมไม่ได้เลย การปรับแนวคิดที่ที่จะนำพาไปสู่ทางออกที่ดีได้
 3. Rapport การสร้างสัมพันธ์เชิงลึก สำคัญ การจัดการเรียนรู้ระหว่างเรากับผู้เรียน หากยังไม่สามารถ connect สัมพันธ์เชิงลึกได้ยากที่จะไปต่อได้หรือฟังเขาน้อยฟังเราน้อยนั่นเอง
 4. Listening การฟังอย่างมีคุณภาพ
 5. Ask การถาม คำถาม เป็นส่วนปลายที่ใช้น้อยสุด แต่ทรงคุณภาพมากที่สุด คนถามมีการฟังที่ดีพอแล้วหรือยัง จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หาเรายังไม่สามารถสร้างสัมพันธ์เชิงลึกขึ้นมาได้ กับนักเรียนของเรา

การตั้งอยู่ใน mindset ที่ไม่ถูกต้องจะทำให้เป้ หรือไม่ถูกทางในเลนส์ของเรามากกว่าของเขานั้นเอง จะปิดการสื่อสารที่ดี    มีอะไรบ้างที่เราจะพอขัดเกลาได้อีก ให้ดีขึ้น

- Growth mindset แนวคิดที่พร้อมจะเติบโต  ต้องทำให้เขามีในส่วนนี้ให้ได้ก่อน

- ถ้าแง่คิดในแง่นั้นพาเราไปแง่ Growth  คือพาเราไปในแง่ Gola เป้าหมาย เข้าถึงเป้าได้

- Fixed mindset การกำหนดแนวคิด  ให้เขาเข้าใจแล้วนำไปปรับใช้

- คนหลายๆ คนมักจะเทแนวคิดไปทาง Fixed mindset เสียมากกว่า

 

Workshop : พูดถึงความรู้สึกที่สื่อสาร

 • ในระหว่างเห็นเพื่อน ๆ ทำท่า แล้วเราค่อยทำตาม แล้วพิมพ์ออกมาเป็นคำตอบ อยากรู้ว่าเราเห็นอะไร จากการเรียนแบบแล้วการเดา = การเอาภาษากายเหนี่ยวนำความรู้สึก ทำให้เราช้าลงไม่ตัดสินใจเขาในอย่างรวดเร็วเกินไป  เช่น ตราบใดที่เรายังไม่ใส่รองเท้าคู่เดียวกับเค้ายากมากจะรู้สึก   สังเกตความรู้สึกสะท้อน  โดยเอาใจเข้าไปจับ

 

การสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด Rapport แรมพอท ใครสักคนดีพอแล้วหรือยัง

 • ก่อนจะพูดคุยกับใคร เราต้องปรับภาษากาย การแต่งกายให้เข้ากับเขาให้ได้ก่อน
 • ปรับโทนเสียงให้เข้ากับเขาก่อน แล้วมาจากความรู้สึกของเราจริงๆ ก่อน

ทริกการ Rapport

 • Build ก่อนจะเริ่มต้นพูดถึง Content อย่าลืมสร้างให้รู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันปลอดภัย ให้เขารู้สึกว่าปลอดภัยอยากพูดคุยกับเรา รู้สึกว่าเราปลอดภัย ถ้าไม่ติดให้ Break หยุดก่อน ค่อยใส่เนื้อหา แล้ววนวงจรแบบนี้ไปเรื่อย ๆ
 • Matching ทำเหมือนกัน ทำท่าเดียวกันกับเขา
 • Mirroring กระจกสะท้อน เปลี่ยนท่าทำตามเขาเลยโดยเว้นระยะเวลาการทำก่อน

 

เอาสิ่งที่ได้ไปปรับใช้หน้างานการสอน กับห้องเรียนทักษะ 4C

 1. สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับเด็กก่อน
 2. สร้างความเข้าใกล้ชิด
 3. การสร้างการกระตุ้นการเปิดรับของเด็ก สุดท้าย เด็กไม่มีโง่หรือฉลาด
 4. ทำความเข้าใจความต้องการของเด็ก เด็กแต่ละคนมีความต้องการอะไรที่แตกต่างกัน
 5. สิ่งที่เด็กสนใจอะไร มีความสนใจอะไร เอาจุดนั้นมาเป็นพลังในการพลักดัน
 6. ถามตัวเองว่ามาเป็นครูอาจารย์เพื่ออะไร หากครูไม่สนใจเด็ก เด็กเกิดปัญหาไม่เหลืออะไร เราต้องเป็นคนดูแลเขา

 

Commit ขั้นตอน

 1. ขั้นเปิด
 2. ขั้นสอน
 3. ขั้นสรุป
 4. ชื่นชม
 5. โมติเวชัน
 6. Feedback

มีความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น หลังจากอบรมเสร็จแล้ว เกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในส่วนของทักษะแห่งการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม (4C) : Critical thinking, Creativity, Communication และ collaboration * ตั้งแต่อบรมกับ 6C

 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1269
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อ. มธุรส ชัยหาญ » การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน” เพื่อนำความรูปมาพัฒนางานวิจัย ภายใต้โครงการ Sustainable Solid Waste Management and Policies (SWAP) ของ The European Union ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
หลักสูตรอบรม การจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน (Sustainable solid WAste management and Policies – SWAP) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 มีโครงสร้างการอบรมดังต่อไปนี้ บทนำเกี่ยวกับขยะมูลฝอย กา...
การจัดการขยะมูลฝอย , เทคโนโลยีการจัดการขยะ, ชนิดของขยะ, การลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอย     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 5/10/2565 10:38:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/3/2566 14:09:20   เปิดอ่าน 2375  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง