Blog : การบริหารบนความหลากหลาย (Diversity and Inclusion Management)
รหัสอ้างอิง : 1101
ชื่อสมาชิก : แววตา ติ๊บมา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : waewta@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 28/6/2555 9:01:46
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28/6/2555 9:01:46

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การบริหารบนความหลากหลาย (Diversity and Inclusion Management)
การบริหารบนความหลากหลาย (Diversity and Inclusion Management) » การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
การจะสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพได้ ต้องเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมาย การสร้างทีม/สร้างคน กำหนดกระบวนการ และการกำหนดบทบาทหน้าที่ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร การอบรมในหลักสูตรการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 127  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน แววตา ติ๊บมา  วันที่เขียน 22/1/2567 15:42:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 12:48:54
การบริหารบนความหลากหลาย (Diversity and Inclusion Management) » การบริหารบนความหลากหลาย
การบริหารบนความหลากหลายเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายในเรื่องของ เพศ อายุ อาชีพ วัฒนธรรม ความเชื่อ เชื้อชาติ หรือสภาพร่างกาย เป็นต้น ซึ่งในการดำรงชีวิตของคนเราต้องเจอความแตกต่างนั้น ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเน้นการทำความเข้าใจถึงความหลากหลายของผู้คนในสังคม ในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติต่อกันและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นการผสมผสานทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยอาศัยอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ หลายครั้งบุคคลที่เป็นส่วนน้อยมักถูกเลือกปฏิบัติทางสังคมและถูกจำกัดสิทธิบางอย่างที่แตกต่างจากคนกลุ่มอื่น ทำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้มีการปรับตัวเข้ากับสังคมพหุวัฒนธรรมและให้การเคารพสิทธิของแต่บุคคลเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของกฎหมายและที่ไม่เป็นกฎหมาย เช่น การยอมรับ/เคารพด้านความแตกต่างทางเพศ ความแตกต่างด้านร่างกาย ความแตกต่างด้านศาสนา การเคารพสิทธิของมนุยชน ทำให้ลดปัญหาสังคมได้หลายด้าน เช่น การคุกคาม/การล่วงละเมิดทางเพศ การก่ออาชญากรรม/ความรุนแรงต่อบุคคลอื่น การกีดกันทางสายอาชีพเนื่องจากความต่างทางเพศหรือสภาพร่างกาย ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ/ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม การจัดการกับความหลากหลายในสังคม ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เป็นกฎหมายหลักที่ให้หลักประกันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ขจัดการเลือกปฏิบัติ และมุ่งลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนการจัดการกับความหลากหลายของสังคมไทย นอกจากนั้นแล้ว แต่ละองค์กร/หน่วยงานก็ต้องมีการจัดการกับความหลากหลายของบุคคลในองค์กรเพื่อสร้างความสมานฉันท์กลมเกลียวในองค์กร ที่จะทำให้คนในองค์กรนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการทำงานให้มากที่สุด องค์กรก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้เช่นเดียวกัน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : สังคม ครอบครัว ชุมชน เศรษฐกิจ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 147  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน แววตา ติ๊บมา  วันที่เขียน 22/1/2567 15:38:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 1:38:24

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้