Blog : คู่มือ
รหัสอ้างอิง : 124
ชื่อสมาชิก : จิณาภา ใคร้มา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jinapa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 18/1/2554 13:56:53
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/1/2554 13:56:53

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : คู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงานของห้องสมุด การสร้างข้อมูลผู้ขายหรือข้อมูลสำนักพิมพ์ และการสร้างรายการบรรณานุกรมทระเบียนวารสาร
คู่มือ » คู่มือปฏิบัติงานการสร้างรายการทรัพยากรของวารสาร (item)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ คือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ในส่วนของการลงทะเบียนที่เป็นการลงรับวารสารในส่วนของโมดู Serical Check in คือรายละเอียดของวารสารตั้งแต่ปี 2540-2558 สามารถถ่ายจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Horizon มายังระบบห้องสมุดอัตโนมัติให้คือ ALIST ได้ ส่วนรายละเอียดของวารสารที่ได้รับก่อนปี 2540 ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้ ซึ่งเป็นปัญหาของงานด้านวารสารคือมีข้อมูลในส่วนของรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร แต่ไม่สามารถแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของวารสารที่มีให้บริการได้ ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำการสร้าง Item ของวารสารทั้งหมดที่รับเข้ามาในระบบและเพื่อเป็นการเตรียมการเพื่อในอนาคตจะมีการให้บริการยืมวารสารออกนอกห้องสมุดได้ วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 1. เพื่อสร้างรายการทรัพยากรวารสาร (Item) สำหรับการ ยืม- คืน วารสาร 2. เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศและผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ขอบเขตของคู่มือ คู่มือการสร้างรายการทรัพยากรของวารสาร (Item) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นสำหรับการสร้างรายการทรัพยากรของวารสาร ตามนโยบายของผู้บริการที่ต้องการให้ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดทั้งวารสารเย็บเล่มและวารสารเล่มปลีกสามารถ ยืม- คืน ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ได้ ประโยชน์ที่ได้รับ 1. บุคลากรสำนักหอสมุด สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 2. ผู้ใช้บริการสามารถยืม คืน วารสารผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้ 3. สามารถรายงานผลการายืม – คืน วารสารได้
คำสำคัญ : item  รายการทรัพยากรวารสาร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 15  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:47:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 8:44:07
คู่มือ » การสร้าง item เพื่อการยืมคืน
แนวทางการปฏิบัติงานข้างต้นในส่วนของงานด้านวารสาร สำนักหอสมุดได้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร ตั้งแต่การบันทึกรายการบัตรทะเบียนวารสาร การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบเดิม (horizon) จนถึงปัจจุบันใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Alsit) จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจึงเกิดกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ที่ต้องการให้เกิดความสะดวกในการยืม-คืนวารสาร และเป็นการเก็บสถิติการใช้วารสารภายในห้องสมุด จึงมีความจำเป็นที่ผู้ปฎิบัติงานด้านวารสารจะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว จึงต้องทำการในสร้าง/เพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลตัวเล่ม (item) ของวารสาร เฉพาะตัวเล่มที่มีผู้ใช้บริการต้องการใช้ ต้องการยืมออกนอกห้องสมุด และวารสารล่วงเวลาที่ผู้ใช้ใช้บริการที่วางที่จุดพักวารสารเท่านั้น เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณในการติดบาร์โค้ด ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านวารสาร ส่วนวารสารฉบับใหม่ที่มีการสมัครสมาชิกหรือรับบริจาคจะดำเนินการลงทะเบียนในระบบเช็คอินการ์ดทุกฉบับและดำเนินการสร้างข้อมูลตัวเล่ม (item) เป็นปัจจุบัน
คำสำคัญ : item  ข้อมูลตัวเล่มวารสาร  วารสารล่วงเวลา  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 14  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:31:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 9:53:55
คู่มือ » คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนวารสารในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
ปัจจุบัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เวอร์ชั่น 4.0.2009 ซึ่งการดำเนินงานเกี่ยวกับวารสารจะใช้โปรแกรมย่อยของระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module) เพื่อควบคุมกระบวนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การบันทึกรายการบรรณานุกรมวารสารใช้ร่วมกับ (ระบบ Cataloging Module) การลงทะเบียนวารสารในระบบ Serial Control Module และการประมวลผลสารสนเทศประเภทวารสารที่ได้รับจากการจัดซื้อจัดหาไว้ให้บริการในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียน จึงเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน งานทะเบียนวารสารในโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะส่งผลต่อผู้ใช้บริการให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ : ALIST  ทะเบียนวารสาร  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 16  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:20:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 9:52:36
คู่มือ » การตรวจสอบทะเบียนวารสาร
วารสารจัดเป็นทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนึ่งที่นับได้ว่ามีความสำคัญและความจำเป็นสำหรับผู้ใช้บริการอย่างมาก วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูล ให้ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยงานเขียนและงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัยประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คำนึงถึงความสำคัญและความจำเป็นของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนี้ จึงได้มีการ จัดสร้างรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารภาษาไทย และวารสารภาษาอังกฤษ และในปัจจุบันนี้ มีการจำกัดในเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา และวารสารมีการหยุดพิมพ์เป็นจำนวนมาก มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดพิมพ์จากการพิมพ์ตัวเล่มปรับเปลี่ยนเป็นแบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีหน้าที่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการด้านทะเบียนวารสาร เพื่อให้บริการวารสารให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย ทั้ง 2 รูปแบบ คือ บริการตัวเล่มวารสาร และ บริการวารสารฉบับออนไลน์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงทะเบียนวารสารให้สอดคลองกับการให้บริการในโลกปัจจุบัน วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงสถานะและรายละเอียดของรายการทะเบียนวารสารที่ให้บริการให้ตรงกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุดและผู้ใช้บริการ ได้รับทราบสถานะของทะเบียนวารสารได้ตรงกับความเป็นจริงและเป็นสถานะของปัจจุบันแต่ละรายชื่อ ขอบเขต ตรวจสอบรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารภาษาไทย ให้เป็นปัจจุบันโดยตรวจสอบจากไฟล์เอกสารใน Google Drive “รายชื่อวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง” กับโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ในระบบวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โดยตรวจสอบสถานะของวารสารที่จำหน่ายออกและวารสารที่จัดทำเป็นแบบออนไลน์
คำสำคัญ : ทะเบียนวารสาร  สถานะของวารสาร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 18  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:09:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 8:42:49
คู่มือ » บรรณานุกรมรายงานการวิจัย
รายงานการวิจัยหมายถึง การเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ดำเนินการวิจัย รวมถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของผู้วิจัย และผู้เกี่ยวข้อง การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัยให้สาธารณชนได้รับรู้เพื่อให้ผู้ใสใจนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาของตนหรือเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไป
คำสำคัญ : บรรณานุกรม  รายงานการวิจัย  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 17  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:03:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 8:42:28
คู่มือ » การสร้างรายการบรรณานุกรมบทความออนไลน์
ในปัจจุบัน วารสารมีการจัดพิมพ์ออกเป็น 2 รูปแบบ คือจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และการจัดพิมพ์เป็นแบบออนไลน์ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ในการจัดหาวารสารทั้งสอง 2 รูปแบบ เพื่อให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการให้บริการแบบตัวเล่ม ต้องมีการคัดเลือกวารสารที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการ โดยมีการจัดทำดรรชนีบทความวารสาร ซึ่งบางสำนักพิมพ์ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำวารสารเป็นแบบออกไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวารสารวิชาการ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทางฝ่ายได้รับมีการประชุมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำดรรชนีบทความวารสารทั้งฉบับที่เป็นรูปเล่มและออนไลน์ เป็นประจำทุกปี สำหรับปีปัจจุบันนี้การจัดทำดรรชนีบทความของวารสารฉบับออนไลน์ ขึ้นเป็นปีแรก ทางฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้มีการประชุมเพื่อสรุปประเด็นเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างรายการบรรณานุกรมบทความวารสารฉบับออนไลน์ขึ้น
คำสำคัญ : บทความออนไลน์  บรรณานุกรมบทความ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 15  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 8:51:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 8:42:07
คู่มือ » การลดขั้นตอนการให้บริการหนังสือพิมพ์
การลดขั้นตอนการให้บริการหนังสือพิมพ์ ควายหมายของหนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คำจำกัดความในพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ.2484 ว่า “หนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกัน ออกหรือเจตนาจะออกตามลำดับเรื่อยไป มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม มีข้อความต่อเนื่องหรือไม่ก็ตาม” หนังสือพิมพ์ หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่รายงานข้อเท็จจริงและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น ในแต่ละวัน รวมทั้งเนื้อหาสาระอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ตลอดจนการโฆษณา มีวาระการวางจำหน่ายที่แน่นอน แต่เดิมนิยมจำหน่ายเป็นรายวัน ปัจจุบันหนังสือพิมพ์รายสามวันก็เป็นที่นิยมของผู้อ่านมาก การจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์จะใช้กระดาษชนิดเดียวกันตลอดเล่ม ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายโดยไม่มีการเย็บเล่ม หนังสือพิมพ์ หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์รายงานข่าว และข่าวสาร เพื่อให้ความรู้ ความบันเทิงและเสนอข้อเขียนเชิงวิพากษ์ วิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ในรูปของบทนำ หรือบทบรรณาธิการ (Editorial) บทความ (Article) ตลอดจน คอลัมน์ (Column) เพื่อให้แง่มุมความคิด และการเตือนภัย แก่ผู้อ่านซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเป็นสำคัญ สรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์ คือสิ่งพิมพ์ที่รายงานข้อเท็จจริง รายงานเหตุการณ์สำคัญ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีการเสนอแนะหรือเขียนเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ มีการเตือนภัยต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป และยังมีโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นการเสนอของแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละวัน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหา ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ วิดีทัศน์ เพื่อ ให้บริการกับผู้มาใช้บริการ การลดขั้นตอนการให้บริการหนังสือพิมพ์ในที่นี้จะกล่าวถึงการลงทะเบียนหนังสือพิมพ์ที่สำนักหอสมุดจัดซื้อมาเพื่อให้บริการ ซึ่งการจัดซื้อหนังสือพิมพ์จะต้องมีการดำเนินงานเกี่ยวข้องดังนี้คือ 1) ติดต่อร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย 2) ขออนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์ 3)พัสดุดำเนินการติดต่อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ตามรายชื่อที่ขออนุมัติ 4) รอรับหนังสือพิมพ์ 5) ลงทะเบียนรับหนังสือพิมพ์ 6)ประทับตราห้องสมุด 7) ส่งหนังสือพิมพ์ให้งานบริการนำออกให้บริการ 8) เก็บหนังสือพิมพ์ที่สิ้นกระแสการให้บริการไว้ที่ห้องล่วงเวลาหนังสือพิมพ์ 9)สิ้นเดือนตรวจสอบจำนวนหนังสือพิมพ์ว่าตรงกับใบส่งของเพื่อแจ้งพัสดุให้ดำเนินการจ่ายเงินตามใบส่งของ 10) มัดหนังสือแยกตามรายชื่อและเรียงลำดับตามวันที่ 11) จัดเก็บไว้ให้เป็นระเบียบเพื่อรอการจำหน่าย เนื่องจากหนังสือพิมพ์ของสำนักหอสมุดที่จัดซื้อมาจะเก็บไว้เพื่อให้บริการเป็นเวลา 2 เดือน
คำสำคัญ : การลดขั้นตอนการลงทะเบียนหนังสือพิมพ์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 12  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 17/6/2567 16:15:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 8:41:45
คู่มือ » การจำหน่ายออกวารสาร
การจำหน่ายออกวารสาร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จิณาภา ใคร้มา นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารออกจากห้องสมุด เนื่องจากปัจจุบันสภาพทางกายภาพของห้องสมุดมีจำนวนวารสารที่ให้บริการที่ซ้ำและวารสารเก่า ทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ จึงมีโนบายในการจำหน่ายออกวารสารจำนวนดังกล่าว วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นทรัพยากรสารสนเทศที่มีความสำคัญของห้องสมุดประเภทหนึ่ง ที่มีการเผยแพร่ความรู้ ความคิด เสนอความเคลื่อนไหวและพัฒนาการของวิชาการในสาขาวิชาการต่าง ๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในวารสารจะประกอบด้วย บทความวิชาการ ข้อมูล สถิติ รายงานสถานการณ์ความเลื่อนไหวของประเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ซึ่งทุกห้องสมุดจะต้องจัดซื้อ จัดหา ทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารมาไว้เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งกิจกรรมการจำหน่ายออกวารสาร ถือได้ว่าเป็นหนึ่งภาระงานของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ความหมาย วารสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีกำหนดออกเป็นประจำ เช่นรายสัปดาห์ ปักษ์ เดือน รายสองเดือน รายสามเดือน รายสี่เดือน รายหกเดือน หรือรายปี มีเนื้อหาให้ความรู้เชิงวิชาการ การจำหน่าย หมายถึง ขาย จ่าย แจก เอาออกจากบัญชี การจำหน่ายออกวารสาร หมายถึง การนำวารสารออกจากห้องสมุดโดยการ ขาย แจกหรือบริจาค โดยวารสารดังกล่าวจะต้องมีนโยบายการนำออกจากผู้บริหาร หรือมติที่ประชุมกรรมการบริหารสำนักหอสมุด วัตถุประสงค์ของการจำหน่ายวารสารออก 1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 2. เพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารเพียงพอกับปริมาณตัวเล่มวารสาร
คำสำคัญ : จำหน่ายออกวารสาร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 21  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 17/6/2567 16:05:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 8:41:20
คู่มือ » การกำหนดหัวเรื่อง
การกำหนดหัวเรื่องหมายถึง การวิเคราะห์เนื้อหาของหนังสือเล่มนั้น ๆ โดยอ่านเนื้อหาของหนังสือ อย่างคร่าวๆ และพิจารณาจากส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย สาระสังเขป (ถ้ามี) ชื่อเรื่อง หน้าปกใน คำนำ สารบาญ บทนำ แล้วคิด คำ กลุ่มคำ ที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้แทนเนื้อหาของหนังสือให้มากที่สุด นำมากำหนดเป็นหัวเรื่อง แล้วเปิดเทียบกับฐานข้อมูลหัวเรื่องภาษาไทยออนไลน์ (Online Thai Subject Headings) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำ กลุ่มคำ ที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คำสำคัญ : หัวเรื่อง  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 82  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 30/5/2567 14:50:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 8:40:59
คู่มือ » ทะเบียนวารสารในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ทะเบียนวารสารในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนวารสาร (Serial Control Module) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมกระบวนปฏิบัติงานด้ารนทะเบียนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มาฝึกงานที่สำนักหอสมุด เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวารสารแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวารสารห้องสมุดอื่น ๆ การลงทะเบียนวารสารซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนและกระบวนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวารสารแต่ละรายชื่อและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ ของวารสารที่มีให้บริการ และในส่วนของบุคลากรสำนักหอสมุดที่ปฏิบัติงานด้านวารสารจะต้องคำนึงถึงของทะเบียนวารสารซึ่งจะประกอบด้วยโปรแกรมหลายโปรแกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ต้องมีการ บูรณาการในการทำงาน โปรแกรมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โปรแกรมงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โปรแกรมการจัดซื้อ โปรแกรมการสืบค้นสารสนเทศ การสร้างระเบียนบรรณานุกรมวารสาร การสร้างข้อมูลฉบับของวารสาร ข้อมูลสำนักพิมพ์ การสร้างข้อมูลการคาดการณ์การได้รับวารสาร การลงทะเบียนวารสาร การทวงวารสาร และประกอบด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านวารสารเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นวารสารที่มีให้บริการได้สมบูรณ์แบบมากที่สุด
คำสำคัญ : ทะเบียนวารสาร โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2350  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 13/9/2562 14:00:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 10:15:08
คู่มือ » การสร้างข้อมูลผู้ขายหรือข้อมูลสำนักพิมพ์และการสร้างรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร
วารสารจัดเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีความสำคัญและความจำเป็นสำหรับผู้ใช้บริการอย่างมาก วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูล ให้ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วยงานเขียนและงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย ประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คำนึงถึงความสำคัญและความจำเป็นของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนี้ จึงได้มีการจัดซื้อจัดหาวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสนับสนุนงานวิจัย จากเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียน จึงเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการการจัดการข้อมูลผู้ขายหรือข้อมูลสำนักพิมพ์และการสร้างรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alist เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และจะส่งผลต่อผู้ใช้บริการให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ : การสร้างข้อมูลผู้ขาย  ทะเบียนวารสาร  วารสาร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2552  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 6/9/2561 9:07:32  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 0:48:57

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้