Blog : คู่มือการปฏิบัติงาน
รหัสอ้างอิง : 124
ชื่อสมาชิก : จิณาภา ใคร้มา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jinapa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 18/1/2554 13:56:53
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/1/2554 13:56:53

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานของห้องสมุด การสร้างข้อมูลผู้ขายหรือข้อมูลสำนักพิมพ์ และการสร้างรายการบรรณานุกรมทระเบียนวารสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน » ทะเบียนวารสารในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง ทะเบียนวารสารในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านการลงทะเบียนวารสาร (Serial Control Module) ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมกระบวนปฏิบัติงานด้ารนทะเบียนวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด และนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มาฝึกงานที่สำนักหอสมุด เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวารสารแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านวารสารห้องสมุดอื่น ๆ การลงทะเบียนวารสารซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนและกระบวนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวารสารแต่ละรายชื่อและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ ของวารสารที่มีให้บริการ และในส่วนของบุคลากรสำนักหอสมุดที่ปฏิบัติงานด้านวารสารจะต้องคำนึงถึงของทะเบียนวารสารซึ่งจะประกอบด้วยโปรแกรมหลายโปรแกรมในระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ต้องมีการ บูรณาการในการทำงาน โปรแกรมวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โปรแกรมงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โปรแกรมการจัดซื้อ โปรแกรมการสืบค้นสารสนเทศ การสร้างระเบียนบรรณานุกรมวารสาร การสร้างข้อมูลฉบับของวารสาร ข้อมูลสำนักพิมพ์ การสร้างข้อมูลการคาดการณ์การได้รับวารสาร การลงทะเบียนวารสาร การทวงวารสาร และประกอบด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านวารสารเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นวารสารที่มีให้บริการได้สมบูรณ์แบบมากที่สุด
คำสำคัญ : ทะเบียนวารสาร โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2223  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 13/9/2562 14:00:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/12/2566 20:54:26
คู่มือการปฏิบัติงาน » การสร้างข้อมูลผู้ขายหรือข้อมูลสำนักพิมพ์และการสร้างรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร
วารสารจัดเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีความสำคัญและความจำเป็นสำหรับผู้ใช้บริการอย่างมาก วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูล ให้ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วยงานเขียนและงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย ประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คำนึงถึงความสำคัญและความจำเป็นของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนี้ จึงได้มีการจัดซื้อจัดหาวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสนับสนุนงานวิจัย จากเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียน จึงเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการการจัดการข้อมูลผู้ขายหรือข้อมูลสำนักพิมพ์และการสร้างรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alist เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และจะส่งผลต่อผู้ใช้บริการให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ : การสร้างข้อมูลผู้ขาย  ทะเบียนวารสาร  วารสาร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2498  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 6/9/2561 9:07:32  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/12/2566 16:50:07

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้