การสร้างข้อมูลผู้ขายหรือข้อมูลสำนักพิมพ์และการสร้างรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร
วันที่เขียน 6/9/2561 9:07:32     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/12/2566 16:50:07
เปิดอ่าน: 2498 ครั้ง

วารสารจัดเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีความสำคัญและความจำเป็นสำหรับผู้ใช้บริการอย่างมาก วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูล ให้ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งประกอบด้วยงานเขียนและงานวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย ประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คำนึงถึงความสำคัญและความจำเป็นของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนี้ จึงได้มีการจัดซื้อจัดหาวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและสนับสนุนงานวิจัย จากเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียน จึงเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการการจัดการข้อมูลผู้ขายหรือข้อมูลสำนักพิมพ์และการสร้างรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสารของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Alist เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และจะส่งผลต่อผู้ใช้บริการให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศมากยิ่งขึ้น

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการสร้างข้อมูลผู้ขายหรือข้อมูลสำนักพิมพ์และการสร้างรายการบรรณานุกรมทะเบียนวารสาร 
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mjk5MDkz

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=859
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
บริการสื่อโสตทัศน์ » ดรรชนีที่จัดทำและลักษณะเด่นตามสื่อโสตทัศน์แต่ละชนิด (5) บทความวารสาร [5of5 / 2566]
0. ข้อมูลใน KM blog ของผู้เขียนเนื้อหาในชุดนี้ (งานตาม TOR ปี 2566) มี 5 ชิ้น เนื้อหาตอนต้นเหมือนกัน แต่ตอนท้ายให้รายละเอียดแตกต่างกันตามสื่อโสตทัศน์แต่ละชนิด ในการนี้แยกเป็นบทความ blog 5 ชิ้นเพื่อ...
งานเทคนิค (ห้องสมุด)  ดัชนี  บทความ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 7/9/2566 14:59:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/12/2566 22:45:34   เปิดอ่าน 83  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง