รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : ALIST
คู่มือ » คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนวารสารในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
ปัจจุบัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เวอร์ชั่น 4.0.2009 ซึ่งการดำเนินงานเกี่ยวกับวารสารจะใช้โปรแกรมย่อยของระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module) เพื่อควบคุมกระบวนการดำเนินงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การบันทึกรายการบรรณานุกรมวารสารใช้ร่วมกับ (ระบบ Cataloging Module) การลงทะเบียนวารสารในระบบ Serial Control Module และการประมวลผลสารสนเทศประเภทวารสารที่ได้รับจากการจัดซื้อจัดหาไว้ให้บริการในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียน จึงเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน งานทะเบียนวารสารในโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และจะส่งผลต่อผู้ใช้บริการให้เกิดความสะดวกสบายในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศประเภทวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ : ALIST  ทะเบียนวารสาร  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 84  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:20:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/7/2567 21:29:12