เผยแพร่ความรู้การร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ MJU Annual Conference 2018
วันที่เขียน 15/1/2562 16:02:49     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2562 7:46:24
เปิดอ่าน: 195 ครั้ง

จากการได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ รวมทั้งได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบภาคโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ การเตรียมเอนไซม์อาหารสัตว์จากก้อนเพาะเห็ดเก่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของอาหารสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

         จากการได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ รวมทั้งได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบภาคโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หัวข้อ การเตรียมเอนไซม์อาหารสัตว์จากก้อนเพาะเห็ดเก่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของอาหารสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

  • ดิจิตอลพลิกโลกเกษตร  

ดิจิตอลพลิกโลกเกษตร” โดยวิทยากร พันเอก รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital transformation)ความรู้ที่ได้รับในส่วนนี้ สามารถนำมาตั้งโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ โดยสร้างองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพืชต่าง ๆจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเติบโตไม่ทันต่อความต้องการของประชากร การนำเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยมาใช้ทางด้านการเกษตร ที่เรียกว่า การเกษตรอัจฉริยะ หรือ การเกษตรแม่นยำ จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยสามารถช่วยสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพในภาคการเกษตร โดยใช้พื้นที่ทางการเกษตรและทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะมีความก้าวหน้าไปอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการไหลผ่านของเมล็ดพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด ในประเทศเกาหลีใต้ได้ไปเรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยมีตัวเซนเซอร์ให้สามารถตรวจจับเมล็ดข้าวขนาดเล็ก และมีซอฟต์แวร์ควบคุมจังหวะการปล่อยเมล็ดข้าวลงไปเพาะในนาให้ถูกต้อง

  • การพัฒนากรงไก่ไข่สำหรับนับจำนวนไข่และควบคุมการให้อาหาร

การนำเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงปศุสัตว์ และพัฒนาองค์ความรู้ ระบบประกอบด้วยกรงเลี้ยงไก่ไข่จำลอง และ Node MCU esp8266 ใช้สำหรับประมวลผลและส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ เซนเซอร์ Reflective photoelectric เพื่อตรวจนับจำนวนไข่ไก่ มีการแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ส่วนการให้อาหารไก่ควบคุมการเปิด-ปิด มอเตอร์เซอร์โวผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยการนำเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงปศุสัตว์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรในชุมชน

  • สมาร์ทฟาร์มเห็ด

เป็นระบบการผลิตเห็ดที่นาเทคโนโลยีระบบควบคุมและแจ้งเตือนอัจฉริยะ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ ส่งไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อให๎ทราบถึงสถานะปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน

โรงผลิตเห็ดโดยเฉพาะความชื้นในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีในทุกพื้นที่ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการจัดการองค์ความรู้ในสวนสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด

        จากความรู้ที่ได้รับข้างต้นทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานและชีวิตประจำวัน และการที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการวางแผนการจัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไปในอนาคตได้

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=920
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สรุปรายงานจากการอบรม » แนวทางการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ตามนโยบายและแนวทางในการกำกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดมาตรฐานการวิจัยไว้หลายด้าน โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มาตรการส่งเสริมให้เก...
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 5/9/2561 12:22:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2562 4:08:33   เปิดอ่าน 379  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รุ่งทิพย์ กาวารี » #ทำไมผู้ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการต้องอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน"
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมายถึง สภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยหรือโรคจากการทำงาน (การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานอันมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่เ...
กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน รุ่งทิพย์ กาวารี  วันที่เขียน 26/12/2560 0:02:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2562 0:41:16   เปิดอ่าน 2208  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การผลิตผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวดจากสารสกัดสมุนไพร » การสกัดน้ำมันจากไพล เพื่อผลิตน้ำมันนวดไพลและยาหม่องไพลสด
ไพล หรือปูลอย ปูเลย มิ้นสะล่าง ว่านไฟ เป็นสมุนไพรตัวหนึ่งในบัญชียาจากสมุนไพร ใน บัญชียาหลักแห่งชาติ ปี 2554 กลุ่มที่ 2 บัญชียาพัฒนาจากสมุนไพร กลุ่มยารักษาอาการทางกล้ามเนื้อและกระดูก ยาสำหรับใช้ภายนอก
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 22/11/2560 10:46:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/2/2562 23:59:31   เปิดอ่าน 10444  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ » “การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์”
“การจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” ความสำคัญของห้องปฏิบัติการปลอดภัย ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งผลิตข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 9/10/2560 10:11:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2562 1:01:55   เปิดอ่าน 1243  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง