เผยแพร่ความรู้การร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ MJU Annual Conference 2018
วันที่เขียน 15/1/2562 16:02:49     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2562 20:35:27
เปิดอ่าน: 843 ครั้ง

จากการได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ รวมทั้งได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบภาคโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ การเตรียมเอนไซม์อาหารสัตว์จากก้อนเพาะเห็ดเก่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของอาหารสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

         จากการได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ รวมทั้งได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบภาคโปสเตอร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หัวข้อ การเตรียมเอนไซม์อาหารสัตว์จากก้อนเพาะเห็ดเก่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของอาหารสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

  • ดิจิตอลพลิกโลกเกษตร  

ดิจิตอลพลิกโลกเกษตร” โดยวิทยากร พันเอก รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital transformation)ความรู้ที่ได้รับในส่วนนี้ สามารถนำมาตั้งโจทย์วิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ โดยสร้างองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอดสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตพืชต่าง ๆจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเติบโตไม่ทันต่อความต้องการของประชากร การนำเทคโนโลยีดิจิตอลที่ทันสมัยมาใช้ทางด้านการเกษตร ที่เรียกว่า การเกษตรอัจฉริยะ หรือ การเกษตรแม่นยำ จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น โดยสามารถช่วยสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพในภาคการเกษตร โดยใช้พื้นที่ทางการเกษตรและทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะมีความก้าวหน้าไปอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป เช่น การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับการไหลผ่านของเมล็ดพืช เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด ในประเทศเกาหลีใต้ได้ไปเรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับแต่งให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยมีตัวเซนเซอร์ให้สามารถตรวจจับเมล็ดข้าวขนาดเล็ก และมีซอฟต์แวร์ควบคุมจังหวะการปล่อยเมล็ดข้าวลงไปเพาะในนาให้ถูกต้อง

  • การพัฒนากรงไก่ไข่สำหรับนับจำนวนไข่และควบคุมการให้อาหาร

การนำเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงปศุสัตว์ และพัฒนาองค์ความรู้ ระบบประกอบด้วยกรงเลี้ยงไก่ไข่จำลอง และ Node MCU esp8266 ใช้สำหรับประมวลผลและส่งข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ เซนเซอร์ Reflective photoelectric เพื่อตรวจนับจำนวนไข่ไก่ มีการแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ส่วนการให้อาหารไก่ควบคุมการเปิด-ปิด มอเตอร์เซอร์โวผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยการนำเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายมาประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงปศุสัตว์ และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับเกษตรกรในชุมชน

  • สมาร์ทฟาร์มเห็ด

เป็นระบบการผลิตเห็ดที่นาเทคโนโลยีระบบควบคุมและแจ้งเตือนอัจฉริยะ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ ส่งไปยังสมาร์ทโฟนเพื่อให๎ทราบถึงสถานะปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน

โรงผลิตเห็ดโดยเฉพาะความชื้นในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีในทุกพื้นที่ที่มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการจัดการองค์ความรู้ในสวนสมุนไพรโดยประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ด

        จากความรู้ที่ได้รับข้างต้นทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานและชีวิตประจำวัน และการที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการวางแผนการจัดสื่อ วัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไปในอนาคตได้

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=920
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
การเตรียมเอนไซม์อาหารสัตว์จากก้อนเพาะเห็ดเก่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น » การเตรียมเอนไซม์อาหารสัตว์จากก้อนเพาะเห็ดเก่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารสัตว์เศรษฐกิจในท้องถิ่น
ก้อนเห็ดหมดอายุเป็นแหล่งของเอนไซม์ กลุ่มย่อยโพลิแซคคาไรด์หลายชนิดที่นำมาใช้เป็นเอนไซม์เสริมในอาหารสัตว์ได้ และจากผลวิเคราะห์ค่ากิจกรรมเอนไซม์ย่อยโพลีแซคคาไรด์ในก้อนเห็ดหมดอายุ 4 ชนิด ได้แก่ เห็ดยาน...
ก้อนเห็ดหมดอายุ เอนไซม์อาหารสัตว์ การใช้ประโยชน์ได้ของอาหารสัตว์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 13/9/2562 14:30:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2562 14:33:47   เปิดอ่าน 12  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
มหัศจรรย์กระเทียมดำ » มหัศจรรย์กระเทียมดำ
นักวิจัยได้ศึกษาพบว่า ในระหว่างการหมักบ่มกระเทียมสด สาระสำคัญที่ไม่คงตัว และมีกลิ่นฉุน จะถูกเปลี่ยนเป็นสารที่คงตัว และไม่มีกลิ่นฉุน ซึ่งได้แก่ • S-allycysteine (SAC) เป็นสารประกอบกำมะถันที่ละลายใน...
กระเทียมดำ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 10/9/2562 15:59:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2562 14:34:07   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รุ่งทิพย์ กาวารี » #แนวทางยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้อบรมเรื่องแนวปฏ...
ESPReL  ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  ยกระดับมาตรฐาน  สารเคมี     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน รุ่งทิพย์ กาวารี  วันที่เขียน 18/8/2562 12:57:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2562 12:52:29   เปิดอ่าน 197  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รุ่งทิพย์ กาวารี » #ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในตามมาตรฐาน BRC Food issue 8
BRC (British Retail Consortium) Food Issue 8 คือ มาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากลที่เกิดจากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร ระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยให้ค...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน รุ่งทิพย์ กาวารี  วันที่เขียน 11/5/2562 14:38:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2562 20:09:22   เปิดอ่าน 3162  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รุ่งทิพย์ กาวารี » สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
จากการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดระยอง ข้าพเจ้าได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ สร้างค...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน รุ่งทิพย์ กาวารี  วันที่เขียน 11/5/2562 14:32:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/9/2562 18:44:36   เปิดอ่าน 417  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง