#การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ
วันที่เขียน 8/3/2560 21:47:31     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 3:29:37
เปิดอ่าน: 2630 ครั้ง

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ • การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน เพื่อรักษาและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร เพื่อช่วยลดความเสียหายและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การลด ต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรในองค์กรส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดการห้องปฏิบัติการ 
  • การจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน  เพื่อรักษาและป้องกันชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร  เพื่อช่วยลดความเสียหายและความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การลด ต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรในองค์กรส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

 

  • หลักการการจัดทำระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ นโยบายความปลอดภัย (Commitment and Policy)  การวางแผน (Planning)  การนำระบบไปปฏิบัติ (Implementation)  การตรวจสอบประเมินผลและแก้ไข (Measurement and Evaluation)  การทบทวนระบบการจัดการฯ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Management Review and Continual Improvement) (PDCA)

**ควรมีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในระดับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

**นโยบายความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทุกคน ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนด

ผู้บริหารฯ พร้อมจะสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นในการปรับปรุง สภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วย กระตุ้น จิตสำนึกของบุคลากรและผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจให้บุคลากรและผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทุกคนพัฒนาปรับปรุงสภาพการทำงานและการปฏิบัติงาน ด้วยวิธีการทำงานให้ปลอดภัย และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

บุคลากรทุกคนทำความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือความปลอดภัยสำหรับการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ต้องมีความรับผิดชอบที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจกับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และให้ถือเป็นความรับผิดชอบที่จะต้องนำไปใช้ปฏิบัติในงานของตนอย่างมืออาชีพที่ดีตลอดเวลา

**ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ให้ทำให้เป็นงานประจำ ทำให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร และควรดู SDS เป็นปกติ ในส่วนของการจัดเก็บ การเข้ากัน เป็นต้น

**มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยว่ามีอันตรายอะไรบ้าง เช่น การเตรียมสารเคมี ความเสี่ยงคือ โอกาส (ความถี่) x ความรุนแรง (ระดับ 1-5) ถ้าผลที่ได้อยู่ในระดับปานกลางต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงนั้น

**การดำเนินการจัดอบรมหรือการทดสอบนักศึกษาก่อนเข้ามาใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และได้ข้อเสนอแนะเรื่องการอบรมของบุคลากรในหน่วยงานควรไปอบรมรับรองความสามารถของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 การควบคุมและการจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

**การจำแนกประเภทสารเคมี เน้นความอันตรายทางกายภาพก่อน แยกเป็นสีตามกลุ่มที่เข้ากันได้หรือไม่ได้ของสารเคมี ตามระบบ SDS และจุฬาฯ เช่น สารไวไฟ สีแดง, สารอันตรายต่อสุขภาพ สีน้ำเงิน เป็นต้น

**การจัดการของเสียอันตราย ระยะที่ 1 : จำแนกประเภทของเสียฯเพื่อให้สามารถนำไป Reuse หรือ Recycle ได้ ระยะที่ 2 : การจัดทำมาตรการการจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ ระยะที่ 3 : การปรับปรุงพื้นที่สำหรับจัดเก็บของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลทางด้านความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้น

 

  • มีข้อกำหนดระบบมาตรฐาน / ข้อกำหนดทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ มอก. 18001  มอก. 2677  มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี  มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ  มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี  มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า และเครื่องมือ เครื่องกล

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
อบรม online -นงคราญ » การประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในห้องปฎิบัติการ
การประเมินค่างาน เป็นวิธีการที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ขององค์กร เป็นการเปรียบเทียบความสำคัญ ความยากและคุณภาพของงานในตำแหน่งต่างๆ
กลุ่มช่วยวิชาการ  การประเมินค่างาน  อบรม  อบรม online     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 3/11/2564 12:24:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/11/2564 21:37:52   เปิดอ่าน 132  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
สรุปรายงานจากการอบรม » การผลิตสื่อด้วยโปรแกรมขั้นพื้นฐานในยุคโควิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่โรงเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนและนักศึกษาจะต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในชีวิตปกติใหม่ (New ...
การผลิตสื่อ, สื่อการเรียนรู้,     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 29/9/2564 23:14:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/12/2564 0:07:47   เปิดอ่าน 226  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง