KM พระเอก...ขององค์กร
วันที่เขียน 25/5/2559 14:55:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 5:59:44
เปิดอ่าน: 2440 ครั้ง

การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ"ก้าวแรกการจัดการความรู้(KM the 1 day) ครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้(Knowledge Management) อย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ที่ปฏิบัติได้แล้ว สิ่งที่ได้รับยิ่งกว่านั้นคือมิตรภาพอันงดงามที่ก่อเกิดขึ้นมาะหว่างบุคลากรที่เข้ามารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน...

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาและดูรูปภาพของ บทความ เรื่อง "KM พระเอก...ขององค์กร"

ความคิดเห็นทั้งหมด (2)
ปาณิศา วงค์ใส     วันที่เขียน : 14/6/2559 0:00:00

ขอบคุณท่านอาจารย์ทิพย์สุดามากค่ะ...พี่มลได้รับกำลังใจจากอาจารย์และมีพลังใจในการที่จะทำKM เพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยค่ะ...

ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล     วันที่เขียน : 4/6/2559 0:00:00

ชื่นชมพี่มลมากค่ะ เป็นบทความที่สะท้อนผลการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมค่ะ ลองลงมือทำดีนะคะ KM ไม่ทำไม่รู้ค่ะ

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
Piyatida Teaching KM » สัมมนา ฮาวทูทิ้ง...ความน่าเบื่อในชั้นเรียน เคล็ดลับการสร้าง Engagement ของผู้เรียน
การเรียนการสอนที่น่าเบื่อ และขาดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และทำให้ผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานสัมมนานี้ถ่ายทอดเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจ...
การเรียนที่สนุก เทคนิคและเครื่องมือการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 30/9/2564 12:03:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 4:42:14   เปิดอ่าน 117  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ » Oneline Teaching, Learning and Assessment for Beginner
การจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ MS Team ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จะต้องมีการจัดการห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างที่ส...
Online Teaching, Learning, Assessment     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน โสภณ ฟองเพชร  วันที่เขียน 24/9/2563 9:54:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 4:19:39   เปิดอ่าน 837  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » เขียนหนังสืออย่างไร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการบางครั้งอาจมีการใช้เงื่อนไขการเขียนเอกสารตำรา หรือหนังสือ และงานวิจัย ซึ่งการเขียนหนังสือหรือตำราเป็นงานที่เขียนที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจมีความซ้ำซ้อนกับงานอื่นๆ หรือ...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 2/12/2562 13:34:25  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/10/2564 4:19:42   เปิดอ่าน 2562  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง