ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1385
ชื่อสมาชิก : ปาณิศา วงค์ใส
เพศ : หญิง
อีเมล์ : panisa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/8/2556 9:56:13
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/8/2556 9:56:13


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
พืชผักสวนครัวเป็นได้ทั้งยาและอาหาร
ชมจันทร์เป็นพืชเศรษฐกิจที่คนนิยมปลูกกันและได้ราคาดีเป็นได้ทั้งพืชประดับและผักปลอดสารพิษ
- ยังไม่มีรายการคำถาม
ความรู้ที่ได้จากทักษะเชิงปฎิบัติในการปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง
ความรู้ที่ได้จากทักษะเชิงปฏิบัติในการปลูกพืชผักสวนครัวแบบพอเพียง
บทความเรื่อง"ภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากกลองหลวงล้านนาไทย"มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยบทความนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558
- ยังไม่มีรายการคำถาม
การเล่าเรื่องประกอบภาพที่ช่วยทำให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การปลูกพืชผักสวนครัวแนวเกษตรอินทรีย์ช่วยทำให้เราได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีความปลอดภัย
Green Life เพื่อชีวิตในยุคศตวรรษที่ 21
กิจกรรมเพชะ คุชะ (Pecha Kucha) ช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์แบบเปิดกว้าง
ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนมักจะปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาร่วมกัน นั่นก็คือการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน
123