Blog : การศึกษา
รหัสอ้างอิง : 1385
ชื่อสมาชิก : ปาณิศา วงค์ใส
เพศ : หญิง
อีเมล์ : panisa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/8/2556 9:56:13
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/8/2556 9:56:13

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การศึกษา
การวางพื้นฐานในการฝึกอ่านเบื้องต้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้
การศึกษา » KM พระเอก...ขององค์กร
การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ"ก้าวแรกการจัดการความรู้(KM the 1 day) ครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้(Knowledge Management) อย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ที่ปฏิบัติได้แล้ว สิ่งที่ได้รับยิ่งกว่านั้นคือมิตรภาพอันงดงามที่ก่อเกิดขึ้นมาะหว่างบุคลากรที่เข้ามารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน...
คำสำคัญ : KM  Knowledge Management  การจัดการความรู้  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปาณิศา คงสมจิตต์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ห้องสมุด  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3463  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 2  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 25/5/2559 14:55:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 9/4/2567 7:24:28
การศึกษา » ความฉลาดทางสังคม(SQ)ในยุคศตวรรษที่ 21
ความฉลาดทางสังคมหรือเอสคิว(SQ:Social Quotient)เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิต เนื่องจากเป็นความสามารถในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวทั้งผู้คนและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข...
คำสำคัญ : SQ  ความฉลาดทางสังคม  ปาณิศา คงสมจิตต์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ศตวรรษที่ 21  ห้องสมุดคณะผลิตกรรมการเกษตร  เอสคิว  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6082  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 24/3/2559 14:41:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/4/2567 4:32:47
การศึกษา » พื้นฐาน...ใครว่าไม่สำคัญ
การวางพื้นฐานในการฝึกอ่านเบื้องต้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้
คำสำคัญ : นายฉันท์ ขำวิไล  แบบเรียนภาษาไทย  แบบเรียนเร็วใหม่  หลวงดรุณกิจวิทูร(ชด เมนะโพธิ)  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4906  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 24/4/2557 10:27:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/4/2567 13:55:05

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้