เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร
วันที่เขียน 18/3/2559 9:43:28     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/12/2566 3:25:58
เปิดอ่าน: 3136 ครั้ง

สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ” ในระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2558 ดังต่อไปนี้ วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 1. การสร้างทัศนคติบวกและ Service Mind ในการบริการด้วยใจที่ยั่งยืน 1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของงานบริการ 1.2 การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติทางบวกต่อตนเองและผู้มาใช้บริการ 1.3 การปรับ Mindset เพื่อสร้างหัวใจบริการสู่การพัฒนาศักยภาพของการให้บริการที่ รวดเร็วและน่าประทับใจ 1.4 วิธีเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อเอาชนะความเบื่อหน่ายในการให้บริการ 1.5 Workshop 2. การพัฒนาศักยภาพและค้นความแข็งแกร่งของตนเองเพื่อคุณภาพงานบริการระดับ มืออาชีพการค้นหาจุดแข็งของตนเอง 2.1 การค้นหาจุดแข็งของตนเอง 2.2 การสร้างเสน่ห์ในการบริการ 2.3 การพัฒนาทักษะการให้บริการด้วยเทคนิค Service Value & Staff Value 2.4 Cass study Workshop -2- 3. กลยุทธ์การพิชิตใจผู้รับบริการ เพื่อสร้างความประทับใจสู่การบริการที่เป็นเลิศด้วย 2 อุปนิสัย คือ 3.1 การสร้างนิสัยไม่เอาเปรียบผู้อื่น (Win – Win) 3.2 การมีนิสัยเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา (Proactive Service) 4. เทคนิคการเอาชนะกับดักการบริการด้วยกลยุทธ์แนวใหม่ “ EQ+1 ” 4.1 เทคนิคและวิธีการควบคุมอารมณ์ขณะให้บริการ 4.2 Workshop & Case study โดย อาจารย์ณัฐกานต์ อร่ามวิทย์ : นักวิชาการอิสระ และมีประสบการณ์ทำงาน กับผู้บริหารระดับสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 10 ปี ในองค์กรชั้นนำของโลกและได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500 วันที่ 17 ธันวาคม 2558 1. เทคนิคการใช้ Service Mind เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยสูตรสำเร็จ C–A–R-E C = Communication / Commitment / Comfort A = Ability / Active R = Readiness / Respect / Response E = Enthusiasm / Extra Touch 2. การตอบโจทย์ได้ตรงใจของผู้รับบริการและลูกค้า / Workshop 3. การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ 4. การใช้ศิลปะการสื่อสารในการบริการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ต่อหน้าและทาง โทรศัพท์ 5. Workshop & Role Play Session

สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ของการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ เทคนิคการบริการด้วยใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ”  ในระหว่างวันที่  16 – 17   ธันวาคม   2558   ดังต่อไปนี้

          วันพุธที่   16   ธันวาคม   2558     

          1.  การสร้างทัศนคติบวกและ  Service  Mind   ในการบริการด้วยใจที่ยั่งยืน

                    1.1  สร้างความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของงานบริการ

                    1.2  การสร้างจิตสำนึกและทัศนคติทางบวกต่อตนเองและผู้มาใช้บริการ

                    1.3  การปรับ  Mindset  เพื่อสร้างหัวใจบริการสู่การพัฒนาศักยภาพของการให้บริการที่

                          รวดเร็วและน่าประทับใจ

                    1.4  วิธีเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อเอาชนะความเบื่อหน่ายในการให้บริการ

                    1.5   Workshop 

 

2.   การพัฒนาศักยภาพและค้นความแข็งแกร่งของตนเองเพื่อคุณภาพงานบริการระดับ 

      มืออาชีพการค้นหาจุดแข็งของตนเอง 

          2.1  การค้นหาจุดแข็งของตนเอง

          2.2  การสร้างเสน่ห์ในการบริการ

          2.3  การพัฒนาทักษะการให้บริการด้วยเทคนิค  Service  Value & Staff  Value

          2.4  Cass  study  Workshop

 

 

-2-

 

3.  กลยุทธ์การพิชิตใจผู้รับบริการ   เพื่อสร้างความประทับใจสู่การบริการที่เป็นเลิศด้วย 

      2  อุปนิสัย  คือ

          3.1  การสร้างนิสัยไม่เอาเปรียบผู้อื่น   (Win – Win)

          3.2  การมีนิสัยเข้าใจผู้อื่นก่อนที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจเรา    (Proactive  Service)

 

4.  เทคนิคการเอาชนะกับดักการบริการด้วยกลยุทธ์แนวใหม่   “  EQ+1 ”

          4.1   เทคนิคและวิธีการควบคุมอารมณ์ขณะให้บริการ 

          4.2   Workshop  &  Case  study

 

โดย   อาจารย์ณัฐกานต์   อร่ามวิทย์   :   นักวิชาการอิสระ และมีประสบการณ์ทำงาน

กับผู้บริหารระดับสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า  10 ปี  ในองค์กรชั้นนำของโลกและได้รับการจัดอันดับใน  Fortune 500

 

          วันที่   17   ธันวาคม   2558

          1.  เทคนิคการใช้ Service Mind เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้วยสูตรสำเร็จ   C–A–R-E 

                   C  =  Communication / Commitment / Comfort

                   A  =  Ability  /  Active

                    R  =  Readiness  /  Respect  /  Response

                   E  =  Enthusiasm  /  Extra Touch

          2.  การตอบโจทย์ได้ตรงใจของผู้รับบริการและลูกค้า   /  Workshop

          3.  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ

          4.  การใช้ศิลปะการสื่อสารในการบริการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  ต่อหน้าและทาง

               โทรศัพท์

          5.  Workshop  &  Role  Play  Session

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คนึงนิตย์ กอนแสง » การให้บริการที่เป็นเลิศ
หลักการและหัวใจสำคัญในการบริการที่เป็นเลิศ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม ความเชื่อ โดยต้องสังเกตุหรือทราบถึงสถานะ เรื่องราว และกลยุทธ์ในการให้บริการ หลักการจิตวิทยาบริการ ได้แก่ ยิ้มทักทายจากห...
การให้บริการที่เป็นเลิศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 16/11/2566 11:37:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 23:37:40   เปิดอ่าน 38  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม
การจัดทำหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม โดยปกติ ประกอบด้วย การกำหนดนัดหมายการประชุม หนังสือเชิญประชุม และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมอื่นตามกฎหมา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 29/9/2566 17:39:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 15:54:05   เปิดอ่าน 127  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ ต้องมีศาสตร์และศิลป์ คือ เขียนให้ดี สร้างสรรค์ เขียนให้คนอ่านรู้เรื่อง สื่อเข้าใจ ตรงกัน เรียบง่าย กระชับ ภาษาสวย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตีความ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผลดี ไม่ให้เ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 30/8/2565 9:27:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2566 22:13:52   เปิดอ่าน 2582  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สรุปการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือเอกชน หรือระหว่างรัฐ หน่วยงานของร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 3/8/2565 10:14:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/12/2566 20:23:30   เปิดอ่าน 1744  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง