ตัวอย่างการเขียนรายงานเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มฯ ของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 2/10/2555 15:20:17     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 13:04:43
เปิดอ่าน: 32961 ครั้ง

ตัวอย่างการเขียนรายงานเดินทางไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ที่ถูกต้องตามแบบฟอร์มฯ ของกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

-  ตัวอย่าง  -

                                    รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน
                                             ณ ต่างประเทศ และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้วิจัยและคณะ

           1.1 ชื่อ – นามสกุล

                 (ภาษาไทย)                      นาย ณเดช  คูกิมิยะ    

                 (ภาษาอังกฤษ)                   Mr. Naded  Kukimiya

                 เลขบัตรประจำตัวประชาชน     012345678910

                 อายุ                               25    ปี

                 ระดับการศึกษาสูงสุด            ปริญญาเอก

                 สาขาการศึกษา                  เศรษฐศาสตร์                 

                 มหาวิทยาลัย/สถาบัน/อื่น ๆ     แม่โจ้

                 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(รายละเอียดสาขาวิชาการของOECD)    บัญชี

           1.2 ตำแหน่ง (วิชาการ/บริหาร)       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองอธิการบดี ...........

                  กระทรวง/กรม                     ศึกษาธิการ

                  มหาวิทยาลัย/สถาบัน/อื่นๆ       มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                  โทรศัพท์                           053-87xxxx

                  โทรสาร                             053-87xxxx

                  e-mail                              abc@mju.ac.th

                  หน้าที่ที่รับผิดชอบ (โดยย่อ)       ประสานงาน ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใน

                                                         ต่างประเทศ

            1.3 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร

                  (ภาษาไทย)        โครงการ "สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาประสบการณ์งานด้านการต่างประเทศ"

                  (ภาษาอังกฤษ)     - ไม่มี -

                  สาขาหลัก           - ไม่มี -

                  สาขาย่อย            - ไม่มี -

                  สาขาที่เกี่ยวข้อง     - ไม่มี -

                  เพื่อ      ¨ ประชุม     ¨ สัมมนา     ¨ ฝึกอบรม     ¨ ปฏิบัติการวิจัย

                             ¨ ดูงาน  การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

                  แหล่งผู้ให้ทุน        เงินรายได้ / เงินงบประมาณ กอง ........... ประจำปีงบประมาณ 2555 งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้

                                         สอย / เดินทางไปราชการ .....                  

                  ประเทศที่ไป         ญี่ปุ่น

                  งบประมาณ           35,000.-     บาท     (หมายเหตุ : งบประมาณที่ใส่เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคล)

                  ระหว่างวันที่          1 – 5 กรกฎาคม 2555

                  รวมระยะเวลาการรับทุน      5     วัน

                  ภายใต้โครงการ/หน่วยงาน  โครงการ "สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาประสบการณ์งานด้านการต่างประเทศ" /  

                                                  กอง .......... สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                  คุณวุฒิ/วุฒิบัตร ที่ได้รับ     - ไม่มี -

หมายเหตุ : 1. ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางมากกว่า 1 ท่าน ให้ใส่ข้อมูลของผู้เดินทางทั้งหมด

                   ตามแบบฟอร์มการเขียนรายงานฯ เช่นเดียวกับผู้เดินทางท่านที่ 1 ดังตัวอย่างที่แนบมานี้

               2. ข้อมูลในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมตามวัตถุของการเดินทางเข้าร่วมโครงการ เช่น แลกเปลี่ยน, วิจัย, ศึกษาต่อ,

                   ศึกษาดูงาน, ประชุมสัมนา  ฯลฯ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้วิจัยและคณะ

           1.1 ชื่อ – นามสกุล

                (ภาษาไทย)                     อุรัสยา  เสปอร์บันด์                

                (ภาษาอังกฤษ)                  Miss Urassaya Sperbund

                เลขบัตรประจำตัวประชาชน    23456789101               

                อายุ                              25    ปี

                ระดับการศึกษาสูงสุด           ปริญญาโท

                สาขาการศึกษา                  รัฐศาสตร์

                มหาวิทยาลัย/สถาบัน/อื่น ๆ    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (รายละเอียดสาขาวิชาการของOECD)     ด้านบริหารการศึกษา

          1.2 ตำแหน่ง (วิชาการ/บริหาร)     นักวิชาการศึกษา / ผู้อำนวยการกอง ..........               

                กระทรวง/กรม                    ศึกษาธิการ

                มหาวิทยาลัย/สถาบัน/อื่นๆ     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

                โทรศัพท์                         053-87xxxx

                โทรสาร                          053-87xxxx

                e-mail                           xyz@mju.ac.th

                หน้าที่ที่รับผิดชอบ (โดยย่อ)   ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการงานภายในกอง ..........         

          1.3 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร

               (ภาษาไทย)                      โครงการ "สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาประสบการณ์งานด้านการต่างประเทศ"

               (ภาษาอังกฤษ)                   - ไม่มี -

               สาขาหลัก                         - ไม่มี -

               สาขาย่อย                         - ไม่มี -

               สาขาที่เกี่ยวข้อง                 - ไม่มี -

               เพื่อ    ¨ ประชุม    ¨ สัมมนา    ¨ ฝึกอบรม    ¨ ปฏิบัติการวิจัย

                        ¨ ดูงาน  การไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

               แหล่งผู้ให้ทุน                     เงินรายได้ / เงินงบประมาณ กอง .......... สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2555

                                                   งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย / เดินทางไปราชการ

               ประเทศที่ไป                      ญี่ปุ่น

               งบประมาณ                        35,000.-     บาท                    

               ระหว่างวันที่                       1 – 5 กรกฎาคม 2555

               รวมระยะเวลาการรับทุน           5      วัน

               ภายใต้โครงการ/หน่วยงาน       โครงการ "สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาประสบการณ์งานด้านการต่างประเทศ" /

                                                    กอง .......... สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

               คุณวุฒิ/วุฒิบัตร ที่ได้รับ          - ไม่มี -

ส่วนที่ 2     บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตรฯ เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (จำนวนอย่างละไม่เกิน 1 หน้า 

               กระดาษ)

               - ไม่มี -

ส่วนที่ 3    ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และไปปฏิบัติงาน ในองค์การระหว่างประเทศ ตาม

              หัวข้อดังต่อไปนี้

              3.1 วัตถุประสงค์

                    1. เพื่อศึกษาดูงานด้าน ..........

                    2. เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้กับหน่วยงานภายนอก (ต่างประเทศ) ได้รู้จัก

                    2. เพื่อแสวงหาแหล่งทุนและสร้างโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือใหม่ ๆ กับหน่วยงาน, องค์การ, สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

                    3. เพื่อขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ และผลักดันการทำงานให้เกิดประสิทธิผลตามตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการต่างประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                    4. เพื่อพัฒนางานด้าน .......... และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของหน่วยงาน ให้เพิ่มมากขึ้น

                    7. เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง, เป็นนักคิด, นักปฏิบัติ และนักบริหารงานที่ดี สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    8. เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศจากประสบการณ์จริง

             3.2  เนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญในเชิงวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 (โปรดให้ข้อมูลเชิงวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ หากมีรายงานฯ แยกต่างหาก และกรุณาแนบ pdf. file ขนาดไม่เกิน 5MB ส่งมาด้วย )

              รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ประเทศ มาเลเซีย

ตามโครงการ "สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และพัฒนาประสบการณ์งานด้านการต่างประเทศ"

โดย : รองอธิการบดีฝ่าย ..........

วันที่ 1 กรกฎาคม 2555

เวลา 09.30 น. คณะเดินทางถึง .......... University โดยมี Mr. A ให้การต้อนรับและนำคณะเข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในอาคาร อาทิ Museum of Academic Heritage ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมา ของ .......... University พร้อมชม VDO แนะนำมหาวิทยาลัย

เวลา 10.30 น. Prof. Dr. B (Deputy Vice-Chancellor for Academic and International Affairs) พร้อมด้วย Assoc. Prof. Dr. C (Director, Office of International Relations) ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมนำคณะเข้าเยี่ยมชมบริเวณหน่วยงาน และแนะนำบุคลากรของ Office of International Relations

จากนั้นนำคณะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับฟังการบรรยายแนะนำหลักสูตรการศึกษาใน .......... Universitiy และร่วมเจรจาหารือข้อตกลงในด้านต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการสร้างความร่วมทางวิชาการ ระหว่างสองมหาวิทยาลัย

ประเด็นหลักที่ได้มีการเจรจาหารือกัน มีดังต่อไปนี้

1. ...........

2. ...........

3. ...........

4. ...........

5. ...........

    ตัวอย่างเช่น คณะที่มีการเปิดสอน, การทำ "บันทึกข้อตกลง (MOA, MOU), การแลกเปลี่ยนอาจารย์ / นักศึกษา, การขยายขอบเขตของความร่วมมือทางวิชาการออกไปให้กว้างขึ้น

เมื่อเสร็จสิ้นการเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการ รองอธิการบดีฝ่าย .......... ได้มอบของที่ระลึกในโอกาสเดินทางมาเยือน .......... University อย่างเป็นทางการ และในโอกาสเดียวกันนี้ Prof. Dr. B (Deputy Vice-Chancellor for Academic and International Affairs) ได้มอบของที่ระลึกให้กับ รองอธิการบดีฝ่าย .......... ด้วย

สิ้นสุดการเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการ กับ .......... University 12.30 น. คณะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ออกเดินทางจาก .......... University เพื่อมุงหน้าสู่ ........... ต่อไป

วันที่ 2 กรกฎาคม 2555

         ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

วันที่ 3 กรกฎาคม 2555

          ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

         ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

วันที่ 5 กรกฎาคม 2555

         ......................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

             3.3 ประโยชน์ที่ได้รับ

                   ต่อตนเอง

                   1. ได้พัฒนาทักษะงาน และขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้าน ........... ให้เพิ่มมากขึ้น (เป็นต้น)

                   2. ..........

                   3. ..........

                   4. ..........

                   5. ..........                

                   ต่อหน่วยงาน                

                   1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ หน่วยงานอื่นในต่างประเทศ

                       (เป็นต้น)

                   2. ..........

                   3. ..........

                   4. ..........

                   5. .......... 

ส่วนที่ 4  ปัญหาอุปสรรค

            1. การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาไทยไม่เป็นสากล คือ แตกต่างจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ อีกทั้ง อุปสรรคทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาและบุคลากร จึงเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานในต่างประเทศ (เป็นต้น)

            2. ..........

            3. ..........

            4. ..........

            5. .......... 

ส่วนที่ 5  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

            1. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน และในต่างประเทศ (เป็นต้น)

            2. ..........

            3. ..........

            4. ..........

            5. .......... 

 

                                                                           ลงชื่อ...............................................................

                                                                                             (                                       )

                                                                                         ตำแหน่ง ......................................

                                                                                                       ..... / .......... / ...... 

ส่วนที่ 6   ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา

             1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับหน่วยงานอื่นในต่างประเทศใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน   เชิงรุก ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้านการต่างประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยมีตัวเลือกในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น (เป็นต้น)

            2. ..........

            3. ..........

            4. ..........

            5. .......... 

                                                                             ลงชื่อ...............................................................

                                                                                             (                                         )

                                                                                          ตำแหน่ง .......................................

                                                                                                       ..... / .......... / ..... 

ชื่อผู้ประสานงาน : นางสาวอารยา  เอ  ฮาร์เก็ต

โทร.                 053-87xxxx

e-mail :            aeiou@mju.ac.th

หมายเหตุ :          แบบฟอร์มนี้เป็น Electronic File หากเนื้อที่ไม่พอโปรดขยายหรือเพิ่มเติมให้ได้ข้อมูลที่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์

                       ได้

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=222
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คนึงนิตย์ กอนแสง » การให้บริการที่เป็นเลิศ
หลักการและหัวใจสำคัญในการบริการที่เป็นเลิศ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม ความเชื่อ โดยต้องสังเกตุหรือทราบถึงสถานะ เรื่องราว และกลยุทธ์ในการให้บริการ หลักการจิตวิทยาบริการ ได้แก่ ยิ้มทักทายจากห...
การให้บริการที่เป็นเลิศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 16/11/2566 11:37:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 12:37:53   เปิดอ่าน 1109  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การจัดเตรียมวาระการประชุม การทำบันทึกเสนอที่ประชุม และการทำรายงานการประชุม
การจัดทำหนังสือและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม โดยปกติ ประกอบด้วย การกำหนดนัดหมายการประชุม หนังสือเชิญประชุม และหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารการประชุมอื่นตามกฎหมา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 29/9/2566 17:39:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 11:43:49   เปิดอ่าน 292  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คนึงนิตย์ กอนแสง » การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ ต้องมีศาสตร์และศิลป์ คือ เขียนให้ดี สร้างสรรค์ เขียนให้คนอ่านรู้เรื่อง สื่อเข้าใจ ตรงกัน เรียบง่าย กระชับ ภาษาสวย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตีความ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผลดี ไม่ให้เ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 30/8/2565 9:27:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 12:45:08   เปิดอ่าน 4977  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สรุปการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือเอกชน หรือระหว่างรัฐ หน่วยงานของร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 3/8/2565 10:14:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/6/2567 12:01:07   เปิดอ่าน 2299  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง