การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) โดยใช้ chat gpt เข้ามาช่วย
วันที่เขียน 26/9/2566 16:11:39     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/4/2567 21:02:28
เปิดอ่าน: 137 ครั้ง

การทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) เป็นกระบวนการที่เรียบร้อยและเป็นระบบในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยที่มีอยู่เพื่อสรุปข้อมูลและข้อสรุปที่มีค่าในสาขาวิชาต่าง ๆ การใช้ Chat GPT ในกระบวนการ Systematic Review ช่วยให้มีการสร้างบทคัดย่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนหลักของบทคัดย่อคือดังนี้: คำถามทบทวนวรรณกรรม: กำหนดคำถามทบทวนวรรณกรรมอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. ค้นหางานวิจัย: ใช้ Chat GPT เพื่อช่วยในการค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการระบุคำสำคัญหรือคำหลักที่เกี่ยวข้องกับคำถามทบทวน. คัดเลือกงานวิจัย: รายการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะถูกคัดเลือกโดยการใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ใช้ Chat GPT เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากรายการงานวิจัยนี้. การวิเคราะห์ข้อมูล: Chat GPT สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัย รวมถึงการสร้างสรุปเกี่ยวกับข้อมูลและผลลัพธ์ที่สำคัญ. การสรุปและเขียนบทคัดย่อ: ใช้ Chat GPT เพื่อช่วยในกระบวนการสรุปข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและเขียนบทคัดย่อของงานวิจัยโดยรวมข้อมูลหลายรายการเป็นเนื้อหาที่มีระเบียบและสรุปคำแนะนำหรือข้อสรุป. การใช้ Chat GPT เป็นเครื่องมือในการสร้างบทคัดย่อสามารถช่วยลดเวลาและความซับซ้อนในกระบวนการ Systematic Review แต่ควรระมัดระวังในการตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและมีคุณภาพสูงสำหรับงานวิจัยของคุณ

การนำ Chat GPT เข้ามาช่วยในการทบทวนวรรณกรรมอย่างมีระบบ (Systematic Review) มีหลายประโยชน์ที่สำคัญที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการวิจัยได้ดังนี้:

  1. เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพ: Chat GPT สามารถดำเนินการอ่านและสรุปเนื้อหาของบทความวิจัยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยลดเวลาในกระบวนการค้นคว้าและคัดเลือกบทความที่เหมาะสมสำหรับ Systematic Review ลดการทำซ้ำของงานและลดเวลาในการรอคอยผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทำงานนี้ด้วยความเร็ว

                   2.ลดความเผชิญกับความผิดพลาดมนุษย์: Chat GPT มีความถูกต้องและความเป็นระบบในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ลดความเครียดจากความผิดพลาดมนุษย์ในกระบวนการนี้ ที่อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการคัดเลือกหรือสรุปข้อมูลได้

  1. ความสามารถในการปรับแต่ง: Chat GPT สามารถถูกโปรแกรมให้ทำงานตามความต้องการของวิจัย โดยการสร้างโมเดลที่มีการตั้งค่าและปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับความต้องการของ Systematic Review ในงานวิจัยที่มีความซับซ้อนและเฉพาะเจาะจง
  2. การจัดระบบข้อมูล: Chat GPT สามารถช่วยในการจัดระบบและการเรียงลำดับข้อมูลที่ถูกนำเข้าเพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลในภายหลัง
  3. ความสามารถในการรวมความรู้: Chat GPT สามารถเข้าถึงฐานความรู้ออนไลน์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งช่วยในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการทบทวนวรรณกรรมและหัวข้อวิจัย
  4. การสร้างรายงานอย่างเป็นระบบ: Chat GPT สามารถช่วยในกระบวนการเขียนรายงาน Systematic Review โดยสร้างสรรค์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัยอย่างมีระบบ
  5. ความทันสมัยในข้อมูล: Chat GPT สามารถรับข้อมูลใหม่และปรับปรุงกระบวนการทบทวนวรรณกรรมเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ทำให้ Systematic Review ของคุณมีความทันสมัยและความถูกต้องตามการวิจัยล่าสุด
  6. ประหยัดทรัพยากร: การใช้ Chat GPT สามารถลดความต้องการในการจ้างผู้ชำนาญงานหรือนักวิจัยในบางกระบวนการ ทำให้ประหยัดทรัพยากรทางการเงิน 
  1. สนับสนุนการตัดสินใจ: การที่ Chat GPT สามารถสรุปข้อมูลและเสนอข้อมูลอย่างรวดเร็วช่วยในการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นหลัก
  2. การเพิ่มความมั่นใจ: ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและสรุปผลโดยใช้ระบบ AI ช่วยเพิ่มความมั่นใจในความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของ Systematic Review ที่ผลิตขึ้น
  3. การนำ Chat GPT เข้ามาในกระบวนการ Systematic Review สามารถช่วยให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของการวิจัยในยุคที่เทคโนโลยีและการใช้ข้อมูลมีบทบาทสำคัญในงานวิจัยทุกด้านและสาขาวิชาต่าง ๆ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1388
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สรุปรายงานจากการอบรม » การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการอ่านลำดับสายยาวด้วย oxford nanopore sequencing
ทคโนโลยี nanopore เป็นเทคโนโลยีการหาลำดับ DNA และ RNA แบบสายยาวต่อเนื่อง โดยไม่ต้องใช้กระบวนการสังเคราะห์ DNA ต้นแบบ ไม่ทำต้องปฏิกิริยา PCR จึงทำให้การวิเคราะห์ลำเบสต่างๆมีความแม่นยำ รวดเร็ว และประ...
DNA sequencing, nanopore technology     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 17/4/2567 14:00:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/4/2567 18:45:44   เปิดอ่าน 15  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
พัฒนาตนเอง-นงคราญ » “การผลิตคราฟต์เบียร์ ขนาด 20 ลิตร"
จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร “อุดมคติ On Tour" เรื่องหัวข้อ “การผลิตคราฟต์เบียร์ ขนาด 20 ลิตร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตคราฟต์เบียร์ ...
กลุ่มงานช่วยวิชาการ  การผลิตคราฟต์เบียร์  เบียร์ (ฺBeer)  พัฒนาตนเอง  อบรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 9/1/2567 14:47:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/4/2567 20:48:26   เปิดอ่าน 697  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการระดับชาติ » งานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติซึ่งการจัดการประชุมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร อาหาร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 4/1/2567 14:54:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 20:59:16   เปิดอ่าน 128  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง