เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) (Online Conference)
วันที่เขียน 25/3/2565 10:20:09     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2567 5:22:18
เปิดอ่าน: 1272 ครั้ง

การเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) (Online Conference) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

       ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) (Online Conference) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่นั้น

        บัดนี้ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) (Online Conference) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) (Online Conference) มีหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจหลาย หัวข้อสรุปได้ดังนี้

Conference Topic 3: Biological Science and Environment

         หัวข้อ Development of hybrid tofu with dietary fiber supplementation as an   alternative for dietary protein

         บรรยายโดย Sarod Chaiworn, Suphat Phongthai , Churdsak Jaikang , Jetsada Ruangsuriya ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

         Tofu, a well-known product made from soybeans, has been widely popular among people around the world as an alternative source of dietary protein. The tofu is considered as highquality protein for healthy adults whilst low quality protein for growing children. However, tofu contains lowest the sulfur-containing amino acids and limited amount of dietary fiber. This study aimed to develop hybrid tofu (HT) from soymilk and cow milk with dietary fiber supplementation from mushroom. Optimization of every single step of tofu production was primarily conducted and the HT was produced along the optimized conditions. Then, the HT was subjected for proximate, texture, and amino acid component analyses in comparison with conventional tofu (CT). For 50 g dried soybeans, it was found that the optimized water for soymilk production was 1000 mL (1:20 w/v) and it was required 4 times of extraction within the initial water volume (250mL each extraction). Suitable coagulant was 0.2 % w/v citric acid while 5 - 10% w/v cow milk supplementation was optimized with the coagulant. 10% ground mushroom became optimized for this supplementation. The HT was successfully produced using the above optimized parameters. Proximate analyses revealed that the HT contained higher humidity (p=0.000) and fibers (p=0.000) while contained lower nitrogen (p=0.000), protein (p=0.021), and fat (p=0.000) contents compared to CT. Texture analyses indicated insignificant hardness, chewiness, and gumminess, whilst cohesiveness (p=0.003) and springiness (p=0.003) were significantly higher in CT. The microstructure of HT was revealed by obvious dietary fiber distribution on rough surface topography. Lactose contents were not detectable in the HT. However, amino acid contents revealed a significantly less in both essential and non-essential amino acids in the HT. In conclusion, we successfully produced HT, as an alternative source of dietary protein, having similarly overall characteristics to CT with lower nutritious, especially fat and protein but higher dietary fibers. The HT might be suitable for certain groups such as patients with liver and kidney diseases, whose protein intake must be limited, as well as individuals with obesity, whose fat and caloric intake must be limited.

          Keyword: hybrid tofu, conventional tofu, dietary fibers, dietary protein, alternative protein

 

      หัวข้อ APPLICATION OF NEEDLE FLOWERS, PORTULACA FLOWERS AND TEAK LEAVES AS NATURAL SENSITIZERS FOR DYESENSITIZED                 SOLAR CELLS

      บรรยายโดย Sutalinee Saenwang  วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่

        In past decade, the natural dyes for DSSC has been extensively studied due to its advantages over ruthenium based dyes such as complete zero toxicity, complete bio-degradability, high cost to efficiency ratio. This independent study envisioned Dye-sensitized solar cell (DSSC) as a renewable energy device that can be used to produce electricity for indoor applications. The Power Conversion Efficiency (PCE) and the cost production of DSSCs are highly susceptible to light harvesting ability of dyes used. In this work, we prepared natural dye pigments that were extracted from three different sources such as needle flower, Portulaca flower and teak leaves. The results showed teak leaves has the highest efficiency of 3.321% compared to Portulaca flower and needle flower. The pigment analysis of dye extracts revealed Portulaca and needle flower extract is dominated by carotenoid. And Portulaca based dye showed better photo conversion characteristic compared to needle flower. This is mainly due to the high carotenoid to chlorophyll ratio in portulaca extract, chlorophyll-a: 0.501 μg/ml, chlorophyll-b:0.246 μg/ml and carotenoid: 5.245 μg/ml. The efficiency of natural dye depends on strength of interaction between with dye and TiO2 photoanode. The carotenoid to chlorophyll ratio mainly dictates this interaction, because different pigments interact differently with the photoanode. This explain the higher efficiency of Portulaca dye extract over needle flower.

        Keyword: DSSC, Portulaca, Needle Flower, Teak, Natural Dye

 

     หัวข้อ The Natural resources management on basis of biodiversity and community utilization in Mae Hong Son Province: A case study                  at Ban Na Pla Chad

     บรรยายโดย Rungnapa Tagun  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

         Mae Hong Son province is considered one of the most biologically diverse and socio-culturally rich biosphere reserves in Thailand. The aim of the study in Natural resources management based on biodiversity and community utilization in Mae Hong Son Province at Ban Na Pla Chad is to investigate the biodiversity and natural resources that the local communities use for daily life and utilization. The hypothesis of this study was to establish the local natural resources and utilization data that would be a tool for enhancing local participation and awareness. In order to broaden the understanding of natural resource management to include social factors, this project was a new approach that conducted the data collection with Chiang Mai Rajabhat University researcher and local researcher in the year 2021-2022. The methods used in this study include thematic and chronological analysis of conservation project reports, interviews with project managers, collection of primary data on the specific activities, and focus group discussions with participants of livelihoods support activities in Na Pla Chad. Eighty types of utilization including the modern and the local indigenous used were collected in this village. The most local used as a plant for food and herb that belonged to 9 families of fourteen species, followed by animal and fungi. The result shows that the amount and frequency of the utilization were depended on the season and specific indigenous knowledge.

       Keyword: Indigenous knowledge, Mae Hong Son, Diversity

 

        หัวข้อ The Reduction of Forest Fire by the Local Community Participation on Resources Management in Mae Tha Lu Village, Mae                           Hong Son Province

        บรรยายโดย  Tatporn Kunpradid  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

          This study aims to reduce the forest fire area by using the integrated natural resources management by the local participation in Mae Tha Lu Village, Mae Hong Son Province. The activities were in order to increase the potential local natural resources management and management balance, the data from environmental indices were also investigated in this study. The environmental indices were conducted by survey method and interpreted by using the local data collection model and GIS program. The natural resources data were collected and compared in different conditions including wet and dry seasons. The geographical and moist data were collected from the selected sampling sites in the community forest. The overall data were analyzed by cluster analysis and another mathematical model for testing 2 main hypotheses 1. The local integrated management by local participation was related to the fire problem 2. Some environmental properties in wet fire brake were different from other areas The result has shown that the Mae Tha Lu Village was located at a middle stream of Yuam River which is one of the major tributaries of the Salween watershed. The water stock balance of this area was 3,672,678.96 m3 mainly from precipitation. The water consumptions were 618,378.66 m3 and used by agricultural and domestic propose. The village selected 800 meters along with the Huay Tad for the wet fire brake investigation. The impacts of the wet fire brake were revealed as the soil moisture component had significantly higher than the other areas, especially in dry seasons. Not only the water stock but the indigenous check dam was a potential solution for fire prevention but the riparian plant was a part of the wet fire break. Moreover, the biological indices were indicated by the fire break line, land used, soil moisture, pH but not by the density of fire fuel in the study area.

         Keyword: Forest fire, Mae Hong Son, Local Community Participation

 

        หัวข้อ Plant-growth media from hydrogels based on poultry-feather waste

        บรรยายโดย Oliver Weichold  RWTH Aachen University, Aachen, Germany

        The climate change is causing seemingly contradictory phenomena. While some regions are fighting floods and heavy rainfalls, others face large-scale deterioration of arable land. This leads to and increasing spread of semi-arid and arid regions. Polymers can help in a number of ways, but most polymers are petrochemical products, which are not biodegradable. According to a recent EU regulation, such products must not longer be used in agriculture. In this context, we have developed a method by which goose feather waste can be transformed into hydrogels for use as a plant growth medium. Feathers make up for approximately 10 % of the weight of poultry and the estimated annual amount of feathers produced in poultry farms is approx. 5 million tons. To prepare the hydrogels, the feathers are solubilized in water by cleaving the intermolecular cross-links. During evaporation of the solvent, these cross-links reform but not in the form of a solid and tough material, but as hydrogel. The drying conditions were found to be crucial as slower evaporation affords gels with higher degrees of swelling at the cost of reduced gel yields. In a first proof of concept, garden cress (Lepidium sativum) was grown on the gel and was found to show the required germination. This also indicated the absence of toxic substances in the gel. The gel strongly adheres to the roots, thereby protecting the plants from drought stress as long as the gel still contains moisture. As fully natural, non-toxic, and recycled waste material, the gels are potentially interesting as soil enhancers or substrates for hydroponic vats. Since feathers chemically belong to the large class of keratins, the method can be adopted to transform other keratin waste such as wool, hair, and hooves into similar hydrogels.

        Keyword: waste utilization, keratin hydrogel, moisture control; soil enhancer

 

          หัวข้อ The reduction of unpleasant odor in pseudo ceramic by using natural filler

          บรรยายโดย Tithinun Rattanaplome  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

          This research is aimed to reduce the level of unpleasant odor in pseudo ceramic by using natural filler, such as defatted rice bran oil and ground coffee. The natural fillers were used as odor reducing fillers ant the content was varied at 0, 10, 20 and 30wt%. Firstly, the suitable content of odor reducing filler by using sensory method was determined. It was showed that the addition of natural odor reducing filler caused a decrease in the level of unpleasant odor. Especially, the pseudo ceramic filled with 20wt% of defatted rice bran oil and the pseudo ceramic filled with 30wt% of ground coffee gave the low level of unpleasant odor. Secondly, the odor chemical compound by using gas chromatography-mass spectrometry technique, water adsorption, flexural strength and abrasion resistance were evaluated. It was showed that only ground coffee, not defatted rice bran oil, caused a reduction in the average of relative peak area of N.N diethylformamide generated from pseudo ceramic. The present of natural odor reducing filler gave an increase in the percentage of water adsorption, but a decrease in flexural strength and abrasion resistance of clay-compound latex composite. The pseudo ceramic filled with 30wt% of ground coffee gave the lower percentage of water adsorption (23.80%) and lower abrasive volume (242 mm3) with higher flexural strength than those of pseudo ceramic filled with 20wt% of defatted rice bran oil.

          Keyword: Pseudo ceramic, Natural filler, Natural rubber latex, Ground coffee

 

          หัวข้อ Organic soil amendments' impact on the fate of the herbicide MCPA and microbial  communities

          บรรยายโดย Martin Siedt  RWTH Aachen University, Aachen, Germany

          Organic amendments increase the organic matter in soil and therefore impact sorption of pesticides and microbial activity in soil. This can reduce the mobility of pesticides in soil and enhance their biodegradation, which reduces the exposure of soil organisms and the contamination of groundwater. However, pesticide sorption and microbial biodegradation are two counteracting processes that depend on the properties of both the organic amendment and the pesticide compound. We investigated the effects of different organic materials (biochar, biogas residues, compost and straw) on the microbial activity (DMSO reductase activity) and microbial community structure (16S and ITS DNA sequencing) in soil, as well as their effect on the degradation of 14C-labeled herbicide MCPA. Straw amended soils showed the strongest increase in microbial activity, a shift in the microbial community structure and enhanced degradation of MCPA. However, mineralization was reduced, probably due to increased formation of biogenic residues. Biochar, on the contrary, had no major effect on the microbial community structure or activity, but reduced the water-extractable and mineralized amounts of MCPA. Compost even increased the water-extractable amounts, probably due to input of dissolved organic matter, while biogas residues did not have a strong impact. The organic amendments had very different effects on the microorganisms and the fate of MCPA in soil. Microorganisms were more affected by less processed materials, like straw, than biochar. The provision of biodegradable C for microorganisms contributed to the degradation of the biodegradable herbicide MCPA. Sorption onto biochar reduced the availability of MCPA and consequently slowed down mineralization.

           Keyword: microbial activity, DNA sequencing, biodegradation

 

   2. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

 1. 1 การเรียน การสอน

           สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้พัฒนาการเรียน การสอน วิชา ชว 330 จุลชีววิทยาทั้งในส่วนบรรยายเช่น หัวข้อการเจริญและการสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์ หัวข้อเอนไซม์และหัวข้อเมทาบอลิซึม สำหรับหัวข้อปฏิบัติติการ เช่น หัวข้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ทั่วไป หัวข้อเมเทบอลิซึม หัวข้อจุลินทรีย์ในแหนมและโยเกริต์ หัวข้อแบคทีเรียโคลิฟอร์ม และหัวข้อการตรวจสอบจุลินทรีย์ในน้ำนม

 

 1. 2 การวิจัย

     2.2.1) นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (2nd ICSTI-MJU) (Online Conference) มาพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ปี 2567 ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปและการนำของเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น หรืองานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานใหม่เพื่อทดแทนน้ำมัน การแก้ปัญหาหมอกควันไฟฟ้า การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 หรือ พลังงานสะอาด

       2.2.2) นำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมปฏิบัติการมาพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนโครงการ “ลำพูนโมเดล” เสนอต่อ บพท. (ผู้ร่วมวิจัย ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย)

       2.2.3) องค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมปฏิบัติการมาพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่วนโครงการ “ลำพูนเมืองน่าอยู่ สร้างสรรค์ สุขภาพ” เสนอต่อ จ.ลำพูน

 

    2.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี

 1. การผลิตสื่อ เช่น clip VDO กระชายขาวสมุนไพรพื้นบ้านประโยชน์และคุณค่า หรือ clip VDO ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชะ (kombucha) จากใบเมี่ยง
 2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ณ. ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษสู่ความยั่งยืนบ้านดงเจริญชัย .หนองแหย่ง อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร หรือการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งทางการเกษตร หรือการนำกลับมาใช้ใหม่

 

 1. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ)
 2. 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยี       

       การผลิตสื่อ เช่น clip VDO ใบเมี่ยง ชาพื้นบ้านที่มีประโยชน์และการเพิ่มมูลค่าใบเมี่ยงรวมถึงผลิตภัณฑ์จากใบเมี่ยง หรือ clip VDO ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาหมักชคอมบูชะ (kombucha) จากใบเมี่ยง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำงานวิจัยของบุคลากรในหลักสูตร หรืองานวิจัยของบุคคลากรในคณะวิทยาศาสตร์

 

 1.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในร้าน Science Shop และร้านตลาดแม่โจ้ 2477

         ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของใบเมี่ยง ได้แก่ ชาหมักคอมบูชะ (kombucha) จากใบเมี่ยงและผงโรยข้าวใบเมี่ยงนำมาจำหน่าย ส่วนหนึ่งของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จัดสรรให้เป็นรายได้ให้แก่หลักสูตรและคณะ สำหรับต้นแบบผลิตภัณฑ์จากใบเมี่ยง ที่จำหน่ายในร้านตลาด 2477 ส่วนหนึ่งของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จัดสรรให้เป็นรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย

 1. เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชะ (kombucha) สูตรน้ำตาลน้อย รสดั้งเดิม (Original)
 2. เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชะ (kombucha) สูตรน้ำตาลน้อย รสลำไย (Longan)
 3. เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชะ (kombucha) สูตรน้ำตาลน้อย รสส้มและมะนาว (Lemon-Orange)
 4. ผงโรยข้าวชาเมี่ยง สูตรเสริมภูมิคุ้มกัน
 5. ผงโรยข้าวชาเมี่ยง สูตรเสริมโปรตีน
 6. ผงโรยข้าวชาเมี่ยง สูตรเสริมแคลเซียม

 

 1. นักศึกษาผู้ช่วยวิจัย สังกัดหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
 • ช่วยวิจัยด้านการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของชาหมักคอมบูชะ (kombucha) จากใบเมี่ยง และสารสกัดใบเมี่ยงด้วยน้ำ ทดสอบด้วยวิธี Agar disc diffusion, MIC, MBC สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ใช้กับงานวิจัยของตนเองได้

     ช่วยออกแบบแผ่นผับแนะนำผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชะ (kombucha) ใบเมี่ยง หรือแผ่นผับแนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวใบเมี่ยง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ PGPR อัดเม็ด รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตราสัญลักษณ์สินค้า ฉลากสินค้า ในงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาได้

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 119 ปี เรื่อง “งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG Bio-Circular-Green Economy”
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้อนุญาติให้ข้าพเจ้า นางอัจฉรา แกล้วกล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 17 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน อัจฉรา แกล้วกล้า  วันที่เขียน 31/3/2567 11:09:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2567 1:51:15   เปิดอ่าน 115  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง