โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
วันที่เขียน 2/8/2564 15:49:14     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/2/2566 3:09:57
เปิดอ่าน: 873 ครั้ง

สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม 

ในการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ได้รับทราบนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยและการขับเคลื่อนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)ซึ่งเน้นถึงความสำคัญของความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่มีผลต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยจากสารเคมีในผลิตภัณฑ์และสารปนเปื้อน มาตรฐานต่างๆทางการค้า WTO FTA ทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน สิทธิมนุษยชน สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติ ผลักดันให้เกิดการจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้เกิดการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการพื้นฐานโดยใช้กลไกการจัดสรรทุนวิจัย สร้างความเข็มแข็งให้หน่วยงานเครือข่ายมีความสามารถในการตรวจสอบความปลอดภัย และพัฒนาระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง

          จากการศึกษาตัวอย่างการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทั้งของต่างประเทศและในประเทศและการระดมข้อคิดเห็นจากภาคีห้องปฏิบัติการ พบว่าองค์ประกอบของความปลอดภัยที่จะเป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนความปลอดภัยนั้น ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันเชื่อมโยงกับความเสี่ยง ไม่ใช่องค์ประกอบหรือปัจจัยเดี่ยว ๆ ดังนั้นการดำเนินการทั้งหลายตั้งแต่การสร้างเครื่องมือและผลลัพธ์ที่จำเป็นทั้งหมดต้องคำนึงถึงทั้ง 7 องค์ประกอบว่าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอย่างไร

  1. การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย
  2. ระบบการจัดการสารเคมี
  3. ระบบการจัดการของเสีย
  4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
  5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
  6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
  7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร

          การสร้างเครื่องมือในการบริหารการจัดการฐานความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  เป็นรายการสำรวจความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ สำหรับให้ห้องปฏิบัติการสามารถสำรวจและประเมินสภาพด้วยตนเองใน 7 องค์ประกอบความปลอดภัย เพื่อนำมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของการจัดการและแก้ไขปรับปรุง นักวิจัยสามารถสมัครใช้ระบบและเข้ากรอกข้อมูลเลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ ESPReL Checklist ตามขั้นตอนในเว็ปไซต์             

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1179
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สรุปรายงานจากการอบรม » การประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ในงานวิจัย
ปัจจุบันเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำประโยชน์กับงานหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค ด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงพันธุ์พืช การนำเทคนิคทางอณูพันธุศาสต...
LAMP, PCR, Loop-mediated isothermal amplification, เทคนิค LAMP     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 27/9/2565 15:43:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 15:50:21   เปิดอ่าน 727  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อบรม online -นงคราญ » มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน/องค์กร ต้องมีการกระตุ้นในทุกระดับทั้งระดับองค์กร มหาวิทยาลัย หน่วยงาน คณะ/ภาควิชาและห้องปฏิบัติการ มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านความ...
ESPReL Checklist  กลุ่มช่วยวิชาการ  การขอตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการใน peer evaluation  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรมonline     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 21/12/2564 12:37:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 16:26:46   เปิดอ่าน 1452  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง