รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 10 85 ผ่าน
56-00-11-127 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 3
56-00-61-133 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 60
56-07-41-754 โครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 3
57-07-41-753 โครงการไหว้ครูแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ2557 ผู้เข้าร่วม 1 3
58-07-22-729 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร “คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 14” ผู้เข้าร่วม 1 3
58-07-41-752 โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
58-07-61-736 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วม 1 1
59-07-21-737 โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร “คาวบอยเกมส์ครั้งที่ 16” ผู้เข้าร่วม 1 3
59-07-22-730 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร “คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 15” ผู้เข้าร่วม 1 3
59-07-41-725 โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมบังคับของคณะ 3 18 ผ่าน
57-07-12-785 โครงการการนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2557 ผู้เข้าร่วม 1 6
59-07-12-782 โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้เข้าร่วม 1 6
59-07-12-786 เด็กท่องเที่ยวก่อ "มหกรรม"การท่องเที่ยว ณ บ้านดินพอเพียง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ผู้เข้าร่วม 1 6
กิจกรรมเลือกเสรี 12 81 ผ่าน
กองกำลังเที่ยวรับใช้สังคม ปีการศึกษา 2558 (ประธานชมรม) ผู้รับผิดชอบ 1 8
56-07-43-764 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปี 2556 ผู้เข้าร่วม 1 4
57-07-13-751 โครงการรากแก้ว ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้เข้าร่วม 1 20
57-07-43-761 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้เข้าร่วม 1 12
57-07-43-765 วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ผู้เข้าร่วม 1 4
57-07-53-757 สืบสานประเพณีขึ้นโขนชิงธง ผู้เข้าร่วม 1 5
58-07-13-767 โครงการเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วม 1 4
58-07-33-759 พัฒนาชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ผู้เข้าร่วม 1 15
58-07-33-766 เก็บขยะและทำความสะอาดรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ผู้เข้าร่วม 1 2
58-07-43-763 วันพ่อแห่งชาติ ผู้เข้าร่วม 1 4
59-07-13-768 งาน ม.อ.วิชาการ หัวข้อการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (การประชุมวิชาการ"Young Researchers,Future Hope of the Community" ) ผู้เข้าร่วม 1 3
รวมทั้งสิ้น 25 184 ผ่าน