โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร “คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 14”

วันที่เริ่มต้น 28/03/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 01/04/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย งานกิจการนักศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะดำเนินการจัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร “คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 14” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและพนักงานของบริษัทเอกชนที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยทั้ง 2 บริษัท คือ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด สาขาละแม และบริษัทอาร์แอนดี เกษตรพัฒนาจำกัด สาขาละแม โดยการนำกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ให้เป็นกิจกรรมนันทนาการ สร้างความสนุกสนาน ส่งเสริมสุขภาพ เกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะรวมไปถึงช่วยให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด
ดังนั้น งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร “คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 14”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 510 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   510 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามเป้าหมาย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล