โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
-
วันที่เริ่มต้น 19/08/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมีการเปิดการศึกษาใน 5 สาขาวิชาคือ 1) สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว 2) สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 4) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 5) สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 578 คน ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรนั้นเป็นไปต่ำกว่าเป้าหมายในการรับค่อนข้างสูง ซึ่งสาเหตุมีอยู่หลายประการไม่ว่าจะเป็นงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ที่จำกัด การขาดความหลากหลายของสาขาวิชาที่เปิดสอน การไม่เป็นที่รู้จักของนักเรียนและผู้ปกครองโดยทั่วไปหรือจะเป็นจำนวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีแนวโน้มลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเป็นอย่างมาก
โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อการจัดประชาสัมพันธ์การศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรในเชิงรุกในโรงเรียนและวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้นักเรียนในสถานศึกษาเหล่านี้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนและหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆเพื่อออกประชาสัมพันธ์ไปสู่กลุ่มโรงเรียนและวิทยาลัยเป้าในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเหล่านี้ได้รู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมากขึ้นและมีโอกาสสมัครเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล