โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร “คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 15”
-
วันที่เริ่มต้น 04/04/2559 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 07/04/2559 เวลา 17:00
สถานที่จัด สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะดำเนินการจัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร “คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 15” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามในระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง คณาจารย์ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและพนักงานของบริษัทเอกชนที่ให้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย และปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิดเป็น ทำเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้มีการออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยการนำกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ให้เป็นกิจกรรมนันทนาการ สร้างความสนุกสนาน ส่งเสริมสุขภาพ เกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคีในหมู่คณะรวมไปถึงช่วยให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด
ดังนั้น องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย แม่โจ้ – ชุมพร “คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 15”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล