โครงการรากแก้ว ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

วันที่เริ่มต้น 12/11/2557 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการรากแก้ว โดยมูลนิธิรากแก้ว ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและปลูกฝังจิตสำนึกและสนับสนุนเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา และความรับผิดชอบต่อสังคมของนิสิตนักศึกษา โดยการสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาคณาจารย์ และสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันพัฒนาโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการครองชีพของชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการน าองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย พลังและสติปัญญาของนิสิตนักศึกษามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อชุมชน ด้วยแนวทางการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง โดยบทบาทของมูลนิธิรากแก้ว มีดังนี้ ๑. กระตุ้น ปลูกฝังสำนึกจิตสาธารณะของนิสิตนักศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจในการท าประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม ๒. สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตนักศึกษาโดยการลงมือปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะชีวิต เรียนรู้เข้าใจสภาพปัญหาจริงของชุมชนและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำของสังคมเน้นกระบวนการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะ สร้างเครือข่ายให้แก่นิสิตนักศึกษาและอาจารย์เพื่อให้โครงการเกิดคุณภาพและชุมชนได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ๔. เชื่อมโยงภาคีการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคเอกชน ภาครัฐ ให้แก่สถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินโครงการ ๕. สื่อสาร ยกย่อง จรรโลงคุณงามความดีของนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ และสถาบันอุดมศึกษา ให้สังคมรับรู้ทางสื่อต่างๆ เช่น ผ่านการออกอากาศรายการเรียลลิตี้ทางโทรทัศน์การจัดแสดงผลโครงการระดับภูมิภาคและประเทศ และทาง Social Media เพื่อให้เกิดสร้างกระแสการทำความดีทั่วประเทศ
ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ และเป็นสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมต่างๆกับมูลนิธิรากแก้ว มาตั้งแต่ปี 2556 จนปัจจุบัน และมีการขับเคลื่อนงานผ่านการประชุมครูรากแก้วภาคใต้ ตลอดจนการขับเคลื่อนเครือข่ายพลังนักศึกษาพัฒนาชุมชนภาคใต้ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้วในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และมีส่วนร่วมในการสร้างนักศึกษารากแก้วเพื่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 110 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   110 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล