โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2558
-
วันที่เริ่มต้น 27/04/2559 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 27/04/2559 เวลา 15:00
สถานที่จัด อาคาร 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วย องค์การสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของนักศึกษามีสาระสำคัญในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งคณะกรรมการนักศึกษา ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย หาตัวแทนนักศึกษาที่จะมาทำหน้าที่ในการบริหารงานของนักศึกษา สร้างให้เป็นผู้ที่มีการเสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม คิดและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา มีการเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษาและเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานเป็นหมู่คณะ สร้างความสามัคคีในการทำงาน การมีส่วนร่วมในการทำงาน ซึ่งตรงตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 335 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   335 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
สำเร็จตามวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล