ช่วงเวลาที่ดำเนินการ


รหัสโครงงาน ชื่อโครงการแยกตามหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
20359 โครงการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ในการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
20357 โครงการคืนเห็ดถอบสู่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของพันธุกรรมพืชท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
20254 งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ
นาง พัชรี คำรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 10,448,867.00  บาท
งบประมาณแผ่นดิน  : 3,600,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 951,133.00  บาท
20144 โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
อาจารย์ ดร. วิลาสินี บุญธรรม
อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 1,200,000.00  บาท
20142 โครงการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
19947 โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo Open Farm 2022)
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19938 โครงการยกระดับต่อยอด MJU2T for BCG
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
นาย นิคม วงศ์นันตา
น.ส. ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,787,844.00  บาท
19928 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการนิทรรศการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
งบประมาณแผ่นดิน  : 447,300.00  บาท
19927 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
งบประมาณแผ่นดิน  : 188,000.00  บาท
19715 โครงการประเมินคุณภาพภายในของสำนักวิจัยฯ
นาง ทิฆัมพร ศรีรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 16,280.00  บาท
19711 โครงการสำนักวิจัยฯ สีเขียว และสำนักงานสีเขียว
น.ส. เกศณี จิตรัตน์
นาย ปริญญา เพียรอุตส่าห์
น.ส. สนธยา ธงงาม
น.ส. ศิรินภา พานทอง
น.ส. บัวลอย ธิยัน
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
19710 โครงการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ของสำนักวิจัยฯ ประจำปี 2566
นาง สุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 1,960.00  บาท
19709 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการ
นาง ทิฆัมพร ศรีรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 6,300.00  บาท
19708 โครงการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของสำนักวิจัยฯ
นาง สุรีย์พร กิตติพิทยาพงศ์
งบประมาณเงินรายได้  : 2,200.00  บาท
19707 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
นาง วนิดา เมืองมูล
งบประมาณเงินรายได้  : 22,400.00  บาท
19706 โครงการอนุรักษ์ศิลปทางวัฒนธรรม
นาย ณัฐวุฒิ เครือฟู
นาง วณิชยา เต๋จ๊ะ
นาย สวาท ใจสักเสริญ
นาย ประสิทธิ์ ใจคำ
งบประมาณเงินรายได้  : 40,000.00  บาท
19705 โครงการดำหัวปีใหม่ ผู้อาวุโสของมหาวิทยาลัยและของสำนักวิจัยฯ
นาย ณัฐวุฒิ เครือฟู
นาย ยุทธนา ชำนาญ
งบประมาณเงินรายได้  : 1,000.00  บาท
19704 โครงการคัดเลือกพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์มะนาวพื้นเมือง
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
นาย บุญรัตน์ ยิ่งโยชน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 190,000.00  บาท
19703 โครงการรวบรวมและการแปรรูปโกฐจุฬาลัมพา
น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
นาย เสกสรร สงจันทึก
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
19702 โครงการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. และแผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาจารย์ ดร. ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวนิตย์ ธาราฉาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,090,000.00  บาท
19701 โครงการสาธิตการปลูก พืชผัก พืชไร่ และไม้ผล แบบประณีตพื้นที่ 10.5 ไร่ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
นาย นิคม สุทธา
อาจารย์ ดร. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง
นาย ชัยวิชิต เพชรศิลา
งบประมาณแผ่นดิน  : 1,438,840.00  บาท
19700 โครงการสนับสนุนงานมูลนิธิโครงการหลวง
นาย นิคม วงศ์นันตา
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินพันธ์ ธนารุจ
งบประมาณแผ่นดิน  : 2,446,400.00  บาท
19699 โครงการประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
น.ส. ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
นาง วิไล เจริญอรุณวัฒนา
งบประมาณแผ่นดิน  : 300,000.00  บาท
19698 โครงการประสานงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านรับใช้สังคม
น.ส. ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
นาง รัตนา ศรีวิชัย
งบประมาณเงินรายได้  : 100,000.00  บาท
19697 โครงการให้บริการ คำปรึกษา-บริการ ข้อมูลเทคโนโลยีและ ประชาสัมพันธ์คลินิก เทคโนโลยี
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
นาง วิไล เจริญอรุณวัฒนา
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 262,500.00  บาท
19696 โครงการแม่โจ้ปริทัศน์
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
น.ส. รัญรณา ขยัน
น.ส. อัมภา สันทราย
งบประมาณแผ่นดิน  : 234,800.00  บาท
19695 โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตทางการเกษตร
นาย ณัฐวุฒิ เครือฟู
น.ส. ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
นาย สวาท ใจสักเสริญ
นาย ประสิทธิ์ ใจคำ
นาง วณิชยา เต๋จ๊ะ
งบประมาณแผ่นดิน  : 400,000.00  บาท
19694 โครงการศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
นาย นิคม วงศ์นันตา
งบประมาณแผ่นดิน  : 165,000.00  บาท
19693 โครงการศูนย์ประสานงานความร่วมมือเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farm)
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์
น.ส. สุนทรี ทับทิมทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
19691 โครงการศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลด้านบริการวิชาการและวิจัย
น.ส. ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
นาย นิคม วงศ์นันตา
งบประมาณแผ่นดิน  : 180,000.00  บาท
19690 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการวิชาการแก่ชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัย
น.ส. ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
19689 โครงการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
น.ส. ชณันภัสร์ กีรติอำนวยศรี
นาง วิไล เจริญอรุณวัฒนา
นาง รัตนา ศรีวิชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 437,000.00  บาท
19688 โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นาย ธนวัฒน์ รอดขาว
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
น.ส. จันทร์เพ็ญ สะระ
นาง วิไลวรรณ สถาพรศรีสวัสดิ์
นาย บุญรัตน์ ยิ่งโยชน์
งบประมาณแผ่นดิน  : 951,000.00  บาท
19687 โครงการต้นแบบและสาธิตการผลิตพืชแบบผสมผสาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นาย นิคม สุทธา
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
นาย นิคม วงศ์นันตา
นาย สวาท ใจสักเสริญ
งบประมาณแผ่นดิน  : 958,760.00  บาท
19686 โครงการศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
ว่าที่ ร.ต. สมบูรณ์ ระดม
นาย ไพศาล โพธินาม
งบประมาณแผ่นดิน  : 500,000.00  บาท
19685 โครงการการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
นาง รัตนา ศรีวิชัย
งบประมาณแผ่นดิน  : 150,000.00  บาท
19684 โครงการฐานเรียนรู้ลำไยแม่โจ้ (แม่โจ้ : ศาสตร์แห่งลำไย)
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรนุช เจริญกิจ
น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 100,000.00  บาท
19682 โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์สุกรเพื่อให้บริการเกษตรกร
นาย อดิศักดิ์ การพึ่งตน
น.ส. วัชรินทร์ จันทวรรณ์
นาย เสกสรร สงจันทึก
นาย ไพศาล โพธินาม
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19680 โครงการประเมินผลกระทบของผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อการตอบสนองประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
นาง ณฤทัย จินวงค์
ดร. อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 350,000.00  บาท
19679 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย
นาย ภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์
งบประมาณแผ่นดิน  : 10,000.00  บาท
19678 โครงการประเมินการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
นาง ปณกานต์ ภู่เอี่ยม
น.ส. สุนทรี ทับทิมทอง
งบประมาณแผ่นดิน  : 5,000.00  บาท
19677 โครงการตรวจประเมินร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2565
น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์
นาง ปณกานต์ ภู่เอี่ยม
งบประมาณแผ่นดิน  : 303,000.00  บาท
19676 โครงการสัมมนาวิชาการ “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ”
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
น.ส. รังสิมา อัมพวัน
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
19675 โครงการสนับสนุนการจัดแสดงและประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ
นาง ปณกานต์ ภู่เอี่ยม
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
นาย ณัฐวุฒิ เครือฟู
นาง วณิชยา เต๋จ๊ะ
งบประมาณเงินรายได้  : 222,400.00  บาท
19674 โครงการพัฒนาวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
นาง ทิพย์สุดา ปุกมณี
น.ส. รัญรณา ขยัน
น.ส. รังสิมา อัมพวัน
น.ส. อัมภา สันทราย
งบประมาณเงินรายได้  : 321,830.00  บาท
19673 โครงการสนับสนุนและผลักดันการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
นาย สมยศ มีสุข
น.ส. วันเพ็ญ ดวงมาราช
น.ส. ปริศนา ยาสิทธิ์
งบประมาณแผ่นดิน  : 70,000.00  บาท
งบประมาณเงินรายได้  : 175,000.00  บาท
19672 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำนักวิจัยฯ
นาง ณฤทัย จินวงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 30,000.00  บาท
19671 โครงการพัฒนาคณะกรรมการและบุคลากรด้านการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
น.ส. สุนทรี ทับทิมทอง
นาง ปณกานต์ ภู่เอี่ยม
งบประมาณเงินรายได้  : 70,000.00  บาท
19670 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
ดร. อนุพันธุ์ สมบูรณ์วงศ์
นาง ปณกานต์ ภู่เอี่ยม
น.ส. สุนทรี ทับทิมทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 150,000.00  บาท
19669 โครงการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนวิจัยแบบ Matching Fund
น.ส. วันเพ็ญ ดวงมาราช
นาง ณฤทัย จินวงค์
งบประมาณเงินรายได้  : 400,000.00  บาท
19667 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาลำดับ Research Unit & Excellence Center
น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
งบประมาณเงินรายได้  : 455,000.00  บาท
19666 โครงการ Research Forum
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์
นาง ปณกานต์ ภู่เอี่ยม
น.ส. สุนทรี ทับทิมทอง
งบประมาณเงินรายได้  : 200,000.00  บาท
19665 โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
นาง จิรนันท์ เสนานาญ
น.ส. พรสวรรค์ ดวงจันทร์
น.ส. วันเพ็ญ ดวงมาราช
นาย ภาณุลักษณ์ ศรีรินทร์
งบประมาณเงินรายได้  : 50,000.00  บาท
18659 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
งบประมาณจากแหล่งอื่น  : 73,329,500.00  บาท
18046 โครงการพระราชดำริที่ยั่งยืนด้วยวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย มิ่งธิพล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
งบประมาณแผ่นดิน  : 7,600,000.00  บาท
ยอดเงินรวมที่สนับสุนนการทำโครงการทั้งหมด 114,957,314.00  บาท