ความเชี่ยวชาญบุคลากร : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงจำนวนบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำแนกตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร
Agricultural Waste Combustion and Gasification
(จำนวน 1 คน)
Animal Breeding
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Oceanography
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การจัดการฟาร์มปลาและกุ้ง ก้ามกราม
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคนิคอณูพันธุศาสตร์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในน้ำที่มีระบบไหลเวียนแบบปิด
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายและแพลงก์ตอน
(จำนวน 1 คน)
การวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเป็นอาหารสุขภาพและเครื่องสำอาง โดยเน้นการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวกับเภสัชวิทยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การส่งเสริมประมง
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ความหลากหลายทางชีวภาพ (สัตว์น้ำ)
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คุณภาพน้ำ
(จำนวน 1 คน)
ชีววิทยาปลา
(จำนวน 1 คน)
เทคโนโลยีชีวภาพประมง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภูมิคุ้มกันกุ้ง
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โรคและภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
ไวรัสในสัตว์น้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิ่งแวดล้อมทางน้ำ
(จำนวน 1 คน)
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อนุกรมวิธานปลา
(จำนวน 1 คน)
เอ็นไซม์และอาหารสัตว์
(จำนวน 1 คน)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลรวมจำนวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 21 คน