คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ ข325 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส 011 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา 358 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม 361 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง 411 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ข498 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. อาจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ อาจารย์บัณฑิตศึกษา บุคคลภายนอก
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล 1074 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ 1185 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข 483 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ 629 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ 656 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 657 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ 860 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี 862 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ ข467 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1. นางจรรยา ภูคำวงศ์ 412 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางจรรยา ภูคำวงศ์ 412 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. น.ส.จิราพร มอญเลิศ 512 หัวหน้างานบริหารและธุรการ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น 514 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ว่าที่ ร.ต.เอกรินทร์ แสนแก้ว 076 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา 564 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.อรพรรณ พรหมใจ 565 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว 513 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว 887 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย ข495 นักวิชาการประมง ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายวินัย การะเกตุ ล086 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายดุสิต ดวงบาล 077 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
4. นายพงษ์ศักดิ์ กองคำ 078 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
5. นายประจันทร์ วงค์แสง 079 ผู้ปฏิบัติงานประมง . พนักงานส่วนงาน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ 362 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย 002 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายเทพพิทักษ์ บุญทา 058 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ 1107 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์ 611 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายประเสริฐ ประสงค์ผล 612 นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายเกษม สมบัติ 986 นักบริหารงานอาคารสถานที่ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย