มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
จำนวนบุคลากรของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมีทั้งหมด 40 คน แยกตามประเภทการจ้างได้
1. พนักงานมหาวิทยาลัย  : 32  คน
2. พนักงานส่วนงาน  : 4  คน
3. บุคคลภายนอก  : 3  คน
4. ข้าราชการ  : 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย (32)
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
Asst. Prof. Dr. Jomsuda Duangwongsa
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
Dr. Watinee Intharapongnuwat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
Dr. Khajornkiat Srinuansom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4 อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
Mr. Karn Tippayakraisri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
5 อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
Dr. Dome Adoonsook
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
Asst. Prof. Dr. Nissara Kitcharoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
Asst. Prof. Dr. Udomluk Sompong
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
Asst. Prof. Dr. Daracha Thiammueang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
Asst. Prof. Dr. Sudaporn Tongsiri
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
Asst. Prof. Dr. Krasindh Hangsapreurke
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
11 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ
Assoc. Prof. Dr. Jongkon Promya
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
Asst. Prof. Dr. Arnuparp Wankanapol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
13 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
Assoc. Prof. Dr. Aphinun Suvarnaraksha
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
14 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
Assoc. Prof. Dr. Chanagun Chitmanat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
Assoc. Prof. Dr. Doungporn Amornlerdpison
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
16 อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ
Dr. Nongpanga Sangcharoen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
17 นางจรรยา ภูคำวงศ์
Mrs. Janya Pukumvon
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
18 นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น
Mr. Weerawat Fangyen
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริหารและธุรการ
19 น.ส.จิราพร มอญเลิศ
Miss Jiraporn Mornlert
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริหารและธุรการ
20 นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา
Mrs. Pilaiwan Juntata
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานคลังและพัสดุ
21 น.ส.อรพรรณ พรหมใจ
Miss Orapan Promjai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานคลังและพัสดุ
22 น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว
Miss Sirinya Onkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
23 นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว
Mrs. Kanlayarat Wongkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
24 นายวินัย การะเกตุ
Mr. Winai Karaket
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริการวิชาการและวิจัย
25 นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย
Mr. Surit Somboonchai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริการวิชาการและวิจัย
26 นายประเสริฐ ประสงค์ผล
Mr. Prasert Prasongphol
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
27 ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย
Dr. Passapan Sriwichai
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
28 นายเทพพิทักษ์ บุญทา
Mr. Teppitag Boonta
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
29 นางณัฏฐกานต์ มุกดาจตุรพักตร์
Mrs. Nattakarn Mukdajaturaphak
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
30 น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์
Miss Numpet Prakobsin
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
31 นายเกษม สมบัติ
Mr. Kasem Sombut
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
32 นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์
Mrs. Autchara Saowarit
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
พนักงานส่วนงาน (4)
1 ว่าที่ ร.ต.เอกรินทร์ แสนแก้ว
Mr. Eakkarin Saenkaew
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริหารและธุรการ
2 นายดุสิต ดวงบาล
Mr. Dusit Duangban
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริการวิชาการและวิจัย
3 นายพงษ์ศักดิ์ กองคำ
Mr. Pongsak Kongkom
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริการวิชาการและวิจัย
4 นายประจันทร์ วงค์แสง
Mr. Prajun Wongsang
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ » งานบริการวิชาการและวิจัย
บุคคลภายนอก (3)
1 อาจารย์ ดร.ภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์
Dr. Panuwat Khumpeerawat
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ
Asst. Prof. Dr. Rungkan Klahan
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์
Asst. Prof. Dr. Chitchol Phalaraksh
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ข้าราชการ (1)