บุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
ชื่อรายงาน : รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จำแนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาเอก 17  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 16  คน
ดร.ภัสสร์พัณณ์ ศรีวิชัย นักวิทยาศาสตร์
ข้าราชการ 1  คน
ปริญญาโท 8  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 8  คน
นางกัลยารัตน์ วงศ์แก้ว หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
น.ส.จิราพร มอญเลิศ หัวหน้างานบริหารและธุรการ
นายเทพพิทักษ์ บุญทา นักวิทยาศาสตร์
น.ส.น้ำเพชร ประกอบศิลป์ นักวิทยาศาสตร์
นายสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย นักวิชาการประมง
น.ส.อรพรรณ พรหมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอัจฉรา เสาวฤทธิ์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ปริญญาตรี 11  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 8  คน
นายเกษม สมบัติ นักบริหารงานอาคารสถานที่
นางจรรยา ภูคำวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
นายประเสริฐ ประสงค์ผล นักวิชาการประมง
นางพิไลวรรณ จันต๊ะตา นักวิชาการพัสดุ
นายวินัย การะเกตุ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
นายวีระวัฒน์ ฟังเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์
น.ส.ศิรินยา อ้นแก้ว นักวิชาการศึกษา
พนักงานส่วนงาน 3  คน
นายประจันทร์ วงค์แสง ผู้ปฏิบัติงานประมง
นายพงษ์ศักดิ์ กองคำ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
ว่าที่ ร.ต.เอกรินทร์ แสนแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1  คน
พนักงานส่วนงาน 1  คน
นายดุสิต ดวงบาล ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร