รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : MOA
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยเริ่มจากภูมิภาคอาเซียนสู่ระดับโลก มีระบบการบริหารจัดการที่ให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาต่างชาติอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกกิจกรรมโดยมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศด้านวิชาการ ฯลฯ ที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และมีฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ ที่เผยแพร่ได้หลากหลายช่องทาง เพื่อก่อให้เกิด Visibility ในสังคมอุดมศึกษา
คำสำคัญ : MOA  MOU  Sandwich Program/Dual Program  กระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking)  การเทียบโอนหน่วยกิต  การพัฒนาศักยภาพ  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program)  นานาชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการต่างประเทศ  หลักสูตร English Program  หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หลักสูตรนานาชาติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4575  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 2/10/2560 0:36:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/6/2566 22:21:31
งานด้านการต่างประเทศ » ขั้นตอนและข้อกำหนดการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
การลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศนั้น ส่วนใหญ่มีการจัดทำเอกสารลงนามเป็น 2 แบบ คือ MOA และ MOU ก่อนการลงนามจะต้องวิเคราะห์ว่าหน่วยงานนั้นเหมาะสมที่จะมีความร่วมมือด้วยหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์ 12 ประการ โดยมีขั้นตอนการลงนามจะต้อง เตรียมการ ศึกษาวิเคราะห์ การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการด้านการต่างประเทศ ดำเนินการตามมติที่ประชุม และจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสม
คำสำคัญ : ความร่วมมือ ต่างประเทศ นานาชาติ MOU MOA  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 15323  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รัชชุพงษ์ ถมวัฒนศิลป์  วันที่เขียน 31/3/2559 11:40:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/6/2566 12:22:26