Blog : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รหัสอ้างอิง : 213
ชื่อสมาชิก : ธัฒฌา ธนัญชัย
เพศ : หญิง
อีเมล์ : tatcha@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 9/2/2554 14:51:05
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 9/2/2554 14:51:05

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ด้านการเกษตร ที่ต้องการสร้างความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาและการวิจัย ประกอบกับประเด็นท้าทายในเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย อันเป็นแรงขับ เคลื่อนให้มหาวิทยาลัยต้องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ และสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยเริ่มจากภูมิภาคอาเซียนสู่ระดับโลก มีระบบการบริหารจัดการที่ให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาต่างชาติอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกกิจกรรมโดยมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศด้านวิชาการ ฯลฯ ที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และมีฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ ที่เผยแพร่ได้หลากหลายช่องทาง เพื่อก่อให้เกิด Visibility ในสังคมอุดมศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีของการดาเนินงานที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์/ แผนการดำเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ฐานข้อมูลนักศึกษา/อาจารย์ต่างชาติ และนักศึกษา/อาจารย์แลกเปลี่ยน, ฐานข้อมูลการจัดกิจกรรมทางวิชาการนานาชาติ และมีฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ (MOU/MOA) และผลการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือฯ ภายใต้สัญญาความร่วมมือดังกล่าว 3. มหาวิทยาลัยมีเว็บไซต์ของหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาของประเทศเป้าหมายรวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา, อาจารย์ต่างชาติ และนักศึกษา/ อาจารย์แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ อาจมีข้อมูลจำเพาะที่แสดงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม การแสดงความถี่ในการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และข้อมูลการสอบถามและข้อเสนอแนะ 4. มหาวิทยาลัยมีกระบวนงาน/ ขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อดูแลและให้บริการนักศึกษา/อาจารย์ต่างชาติ และนักศึกษา/อาจารย์แลกเปลี่ยน เช่น มีคู่มือ (Guide book/Survival Guide) สำหรับนักศึกษา/อาจารย์ต่างชาติ หรือเอกสารที่แสดงว่าได้นำไปใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 5. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลที่แสดงถึงสัดส่วนของสัญญา/ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/ MOA) ที่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง (Active) รวมทั้งแนวทางการจัดการสัญญา/ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ที่ไม่มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 6. มีการกำหนดเกณฑ์/เครื่องมือ ที่ใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิต และมีหลักฐานการถ่ายโอนหน่วยกิต หรือ Degree supplement 7. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงถึงการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานผลที่ได้ 8. มีความพร้อมด้านคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และให้บริการนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ เช่น มีหอพักที่ปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ใช้ได้ดีพอควร หรือบริการจัดหาหอพักที่เป็นระบบ 9. มีระบบและกลไกในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ ที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 10. มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ความพร้อมด้านคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัด การเรียนการสอน กิจกรรมสนับสนุนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติ การให้บริการสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และมีบรรยากาศความเป็นนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา แนวทางการมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ 1. ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร ทั้งในระดับนโยบาย ระดับสถาบัน ระดับคณะ ที่จะมีปณิธานและ ความมุ่งมั่นชัดเจนในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติอย่างเป็นระบบ การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมสำหรับบุคลากรทุกกลุ่มและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมหาวิทยาลัย 2. การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking) เพื่อจะได้ทราบถึงตำแหน่งของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก โดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยที่มีความคล้ายคลึงกัน ในเรื่องของลักษณะของมหาวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอน กลุ่มเป้าหมาย แหล่งงบประมาณ เป็นต้น 3. การสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program) อย่างเป็นระบบ โดยได้รับการสนับสนุนในระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย 4. มหาวิทยาลัยมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ งบประมาณ รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงาน และให้ความสำคัญต่อคุณภาพของบุคลากรเป็นหลัก โดยจะต้องมีการมอบหมายคนที่มีคุณภาพให้ทำงาน ที่เหมาะสมกับความสามารถ ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องของผู้ประสานเครือข่าย 5. การวางกรอบการทำงานระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบาย และความยั่งยืนในการพัฒนา โดยการระบุทิศทาง กลยุทธ์และกรอบเวลาที่ชัดเจน มีการทบทวน การแบ่งปันข้อมูลความรู้ และประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารจัดการ 6. การสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างและประสานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนด้านหลักสูตรการเรียนการสอน และรวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ในการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรในทุกระดับ แนวคิดการพัฒนากลยุทธ์สู่ความเป็นนานาชาติ 1. ยกระดับพันธกิจสู่ความเป็นนานาชาติ – พันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย นำมาเลือกพัฒนายกระดับให้มีความเข้มแข็ง ประกอบกับงาน วิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา เช่นการคัดเลือกหลักสูตรเดิมที่มีความพร้อมและพัฒนาให้เป็นหลักสูตร English Progra
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ โดยเริ่มจากภูมิภาคอาเซียนสู่ระดับโลก มีระบบการบริหารจัดการที่ให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาต่างชาติอย่างเป็นระบบ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงในทุกกิจกรรมโดยมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศด้านวิชาการ ฯลฯ ที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ และมีฐานข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นนานาชาติ ที่เผยแพร่ได้หลากหลายช่องทาง เพื่อก่อให้เกิด Visibility ในสังคมอุดมศึกษา
คำสำคัญ : MOA  MOU  Sandwich Program/Dual Program  กระบวนการเทียบเคียง (Benchmarking)  การเทียบโอนหน่วยกิต  การพัฒนาศักยภาพ  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program)  นานาชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการต่างประเทศ  หลักสูตร English Program  หลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หลักสูตรนานาชาติ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4940  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 2/10/2560 0:36:49  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 10:42:58

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้