Blog : ระบบฐานข้อมูล
รหัสอ้างอิง : 1382
ชื่อสมาชิก : สายัณห์ อุ่นนันกาศ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : sayan@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/8/2556 13:28:20
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/8/2556 13:28:20

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ระบบฐานข้อมูล
บทความเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
ระบบฐานข้อมูล » Oracle JSON Document Store
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Oracle Excellence Academic Workshop 2018 หลักสูตร Oracle Database 12c Administration Essentials and Application Development Techniques for Enterprise Developer ในระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2561 ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ตามหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ เลขที่ ศธ 0523.4.8/86 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561
คำสำคัญ : json  oracle 12c  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4682  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สายัณห์ อุ่นนันกาศ  วันที่เขียน 14/6/2561 17:02:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 0:35:54
ระบบฐานข้อมูล » Oracle Cloud Day 2017
Oracle Cloud Services แบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS) ในส่วนของ Platform as a Service (PaaS) นั้นจะอนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที และ ผู้นำทางด้านธุรกิจ สามารถพัฒนา ทดสอบ และ นำระบบขึ้นใช้งานได้จริง ในระบบ Cloud โดยที่มีระบบความปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มการแข่งขันทางการตลาด
คำสำคัญ : oracle cloud services  PaaS  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3937  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สายัณห์ อุ่นนันกาศ  วันที่เขียน 31/7/2560 14:08:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2565 20:15:22
ระบบฐานข้อมูล » คูมือการติดตั้งโปรแกรม SQL Developer 4.1.1
เนื้อหานี้จะแสดงให้เรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรม SQL Developer ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรมบนระบบฐานข้อมูล การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล
คำสำคัญ : Oracle  Setup  SQL Developer  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3735  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สายัณห์ อุ่นนันกาศ  วันที่เขียน 28/7/2559 13:34:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2565 22:51:41

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้