องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การสนับสนุนการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ
วันที่เขียน 25/10/2561 14:36:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/4/2567 18:39:09
เปิดอ่าน: 2716 ครั้ง

การเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความเป็นสากล การส่งนักศึกษาของคณะฯ ไปฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ และ การรับนักศึกษาต่างชาติมาฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่คณะฯ ภายใต้รายวิชาการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ เป็นกระบวนการใหม่ที่คณะฯ กำลังพัฒนาระบบการสนับสนุนของหลักสูตรและงานบริการการศึกษาฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

        การสนับสนุนการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ มีความสำคัญต่อการส่งนักศึกษาของคณะฯ ไปต่างประเทศ (outbound) และรับนักศึกษาต่างชาติมา (inbound) เรียน ฝึกงาน และฝึกอบรม ในสาขาวิชาของคณะฯ ซึ่งนักศึกษาต้องเขียนโครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอผลงาน โดยทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาของคณะฯ จะต้องลงทะเบียนรายวิชา “การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ” ซึ่งนับเวลาปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ส่วนนักศึกษาต่างชาติให้นับเวลาปฏิบัติงานตามความประสงค์ของสถาบันการศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาเอง

การสนับสนุนของคณะฯ

การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound)

นักศึกษาของคณะฯ สามารถขอรับทุนสนับสนุน ตามประกาศของคณะฯ ในแต่ละปีงบประมาณ โดยติดต่อและสมัครได้ที่งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาของคณะฯ ทั้งนี้ คณะฯ มีการจัดสรรทุนไว้ทุนละ 10,000 บาท และนักศึกษาสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพิ่มเติมจากหลักสูตรฯ ได้อีกตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาในการติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลในการทำวีซ่าด้วย

การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound)

คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาต่างชาติ คนละ 3,000 บาท รวมทั้งติดต่อขอที่พักภายในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมรถรับ-ส่งนักศึกษาระหว่างสนามบินและมหาวิทยาลัย เตรียมรถจักรยานเพื่อใช้ในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย และจัดเตรียมนักศึกษาของคณะฯ ช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

เอกสารอ้างอิง (เอกสารเพิ่มเติม)

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=898
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/4/2567 13:21:11   เปิดอ่าน 66  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 13:15:51   เปิดอ่าน 107  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 20:42:41   เปิดอ่าน 110  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง