องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การสนับสนุนการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ
วันที่เขียน 25/10/2561 14:36:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 14:09:18
เปิดอ่าน: 2274 ครั้ง

การเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความเป็นสากล การส่งนักศึกษาของคณะฯ ไปฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ และ การรับนักศึกษาต่างชาติมาฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่คณะฯ ภายใต้รายวิชาการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ เป็นกระบวนการใหม่ที่คณะฯ กำลังพัฒนาระบบการสนับสนุนของหลักสูตรและงานบริการการศึกษาฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

        การสนับสนุนการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ มีความสำคัญต่อการส่งนักศึกษาของคณะฯ ไปต่างประเทศ (outbound) และรับนักศึกษาต่างชาติมา (inbound) เรียน ฝึกงาน และฝึกอบรม ในสาขาวิชาของคณะฯ ซึ่งนักศึกษาต้องเขียนโครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอผลงาน โดยทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาของคณะฯ จะต้องลงทะเบียนรายวิชา “การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ” ซึ่งนับเวลาปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ส่วนนักศึกษาต่างชาติให้นับเวลาปฏิบัติงานตามความประสงค์ของสถาบันการศึกษาต้นสังกัดของนักศึกษาเอง

การสนับสนุนของคณะฯ

การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound)

นักศึกษาของคณะฯ สามารถขอรับทุนสนับสนุน ตามประกาศของคณะฯ ในแต่ละปีงบประมาณ โดยติดต่อและสมัครได้ที่งานบริการการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาของคณะฯ ทั้งนี้ คณะฯ มีการจัดสรรทุนไว้ทุนละ 10,000 บาท และนักศึกษาสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพิ่มเติมจากหลักสูตรฯ ได้อีกตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้คำแนะนำช่วยเหลือนักศึกษาในการติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลในการทำวีซ่าด้วย

การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Inbound)

คณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาต่างชาติ คนละ 3,000 บาท รวมทั้งติดต่อขอที่พักภายในมหาวิทยาลัย จัดเตรียมรถรับ-ส่งนักศึกษาระหว่างสนามบินและมหาวิทยาลัย เตรียมรถจักรยานเพื่อใช้ในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย และจัดเตรียมนักศึกษาของคณะฯ ช่วยเหลือดูแลความเป็นอยู่ให้กับนักศึกษาต่างชาติ

เอกสารอ้างอิง (เอกสารเพิ่มเติม)

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=898
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ » การเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทย ของบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรรัสโควิด-19 ซึ่งตาม พรก. ฉุกเฉิน และคำสั่ง ศบค. ได้ผ่อนปรนให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีใบอนุญาตทำงานหรือนักศึกษาต่างชาติได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานหรือศึกษาในร...
ราชอาณาจักรไทย  โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 8/9/2563 14:08:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/8/2565 11:28:53   เปิดอ่าน 2344  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง