Blog : KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการผลิตบัณฑิตฯ
รหัสอ้างอิง : 1514
ชื่อสมาชิก : เยาวลักษณ์ ลิลิต
เพศ : หญิง
อีเมล์ : yaowaluck@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 18/4/2557 16:04:43
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/4/2557 16:04:43

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการผลิตบัณฑิตฯ
เป็นบทความที่ได้จากการจัดกิจกรรมKM ของคณะวิศวกรรมฯ ซึ่งผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการรวบรวมความรู้ที่ได้มา และจัดเนื้อหาความรู้เป็นหมวดหมู่ และสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี นำมาสู่การเผยแพร่บทความอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติใช้ได้จริง
KM คณะวิศวกรรมฯ ด้านการผลิตบัณฑิตฯ » องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ เรื่อง การสนับสนุนการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ
การเรียนการสอนในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสในการพัฒนาทักษะปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีความเป็นสากล การส่งนักศึกษาของคณะฯ ไปฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในต่างประเทศ และ การรับนักศึกษาต่างชาติมาฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่คณะฯ ภายใต้รายวิชาการศึกษา การฝึกงาน และการฝึกอบรมต่างประเทศ เป็นกระบวนการใหม่ที่คณะฯ กำลังพัฒนาระบบการสนับสนุนของหลักสูตรและงานบริการการศึกษาฯ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2716  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ ลิลิต  วันที่เขียน 25/10/2561 14:36:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/4/2567 18:39:09

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้