ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-immigrant (Ed) สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาหรือแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 2/10/2561 9:47:24     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 17:02:05
เปิดอ่าน: 4239 ครั้ง

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วต้องการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-Immigrant รหัส ED (การตรวจลงตราสำหรับการศึกษา) ที่ประเทศไทยโดยไม่ต้องการเดินทางไปทำที่สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศสามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้ที่ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วต้องการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-Immigrant รหัส ED (การตรวจลงตราสำหรับการศึกษา) ที่ประเทศไทยโดยไม่ต้องการเดินทางไปทำที่สถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศสามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้ที่ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการตรวจลงตราที่สามารถเปลี่ยนประเภท ได้แก่ Tourist Visa, Transit Visa, ผ.15, ผ.30, ผผ.30, ผผ.90 และต้องมีระยะเวลามากกว่า 15 วันนับแต่วันที่ไปยื่นเรื่อง หากระยะเวลาน้อยกว่า 15 วันไม่สามารถเปลี่ยนประเภทได้

เอกสารประกอบการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นประเภท Non-immigrant รหัส ED สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษา/แลกเปลี่ยน 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราออกโดยมหาวิทยาลัย                  

 3. หนังสือตอบรับเข้าศึกษา 

4. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายชื่อผู้เข้าศึกษา

5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย)

6. แบบคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ตม.86 (TM.86) ที่กรอกข้อความสมบูรณ์

7. สำเนาหน้าการตรวจลงตราล่าสุด

8. สำเนาหน้าที่มีตราประทับด่านตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

9. ใบรับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

10. รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ)

11. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

 

หมายเหตุ

- แบบคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ตม. 86 (TM.86) เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist  Visa และ Transit Visa 

- แบบคำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา ตม. 87 (TM.87) เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีการตรวจลงตราแต่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ประเภท ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=887
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/4/2567 4:31:31   เปิดอ่าน 78  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:50:24   เปิดอ่าน 112  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:50:14   เปิดอ่าน 115  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง