หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี และเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
วันที่เขียน 24/8/2559 11:07:38     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/3/2566 14:33:28
เปิดอ่าน: 2892 ครั้ง

หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี 1. หนังสือราชการเป็นเครื่องสื่อความหมายหรือสื่อความเข้าใจ จึงต้องเขียนให้ผู้รับเข้าใจความหมาย 2. หนังสือราชการเป็นเครื่องสื่อความต้องการ จึงต้องเขียนให้บรรลุจุดประสงค์ 3. หนังสือราชการเป็นตัวแทนการติดต่อ จึงต้องเขียนให้เป็นผลดี เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 1. เขียนหนังสือให้ถูกต้อง การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง จะต้องคำนึงถึงการเขียนให้ถูกแบบ ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษ ถูกความนิยม และถูกใจผู้ลงนาม 2. เขียนหนังสือให้ชัดเจน การเขียนหนังสือราชการให้ชัดเจน จะต้องเขียนให้ชัดเจนในเนื้อหา ชัดเจนในจุดประสงค์ และชัดเจนในวรรคตอน เป็นต้น 3. เขียนหนังสือให้รัดกุม การเขียนหนังสือราชการให้รัดกุม จะต้องเขียนให้มีความเดียว และครอบคลุมเนื้อหา 4. เขียนหนังสือให้กะทัดรัด การเขียนหนังสือราชการให้กะทัดรัดต้องไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ไม่ใช้คำซ้ำ และไม่เขียนวกวน

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=560
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
คนึงนิตย์ กอนแสง » การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การเขียนหนังสือราชการ ต้องมีศาสตร์และศิลป์ คือ เขียนให้ดี สร้างสรรค์ เขียนให้คนอ่านรู้เรื่อง สื่อเข้าใจ ตรงกัน เรียบง่าย กระชับ ภาษาสวย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องตีความ บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นผลดี ไม่ให้เ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน คนึงนิตย์ กอนแสง  วันที่เขียน 30/8/2565 9:27:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/3/2566 10:37:04   เปิดอ่าน 1351  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม » สรุปการอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครองสำหรับนักบริหารมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเอกชน ในฐานะที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเหนือเอกชน หรือระหว่างรัฐ หน่วยงานของร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ผู้เขียน จงรักษ์ บัวลอย  วันที่เขียน 3/8/2565 10:14:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/3/2566 14:30:19   เปิดอ่าน 1250  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง