การนำความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2022 มาพัฒนาในงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่เขียน 21/11/2565 12:47:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/3/2566 7:19:28
เปิดอ่าน: 805 ครั้ง

การประชุมวิชาการสถิติ/สถิติประยุกต์ ระดับนานาชาติ (ICAS2022) เป็นการประชุมวิชาการในสาขาวิชาสถิติ/สถิตประยุกต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสถิติ และการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ด้านต่าง ๆ และมีการเสวนาหัวข้อ "เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพอาจารย์สาขาสถิติ"

ในการเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการทางสถิติและสถิติประยุกต์ ประจำปี 2565 (International Conference on Applied Statistics 2022: ICAS 2022) 

ในหัวข้อ “Data-Driven Statistics and Innovation” โดยสรุปเนื้อหาที่ได้จากการอบรม มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

ฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “An Invitation to some new statistics from Optimal Transport” โดย Professor Dr. Hung T. Nguyen ซึ่งเป็นการบรรยายโดยนำความรู้ทางด้านสถิติมาประยุกต์ใช้ในการหาจุดคุ้มทุนเกี่ยวกับการขนส่ง ซึ่งเป็นการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านสถิติมาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการขนส่ง พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

หลังจากนั้นฟังบรรยายบทความรับเชิญ ในหัวข้อเรื่อง “Probabilistic Interpretation of Non-Probabilistic Approach to Uncertainty: Interval and Fuzzy” โดย Professor Dr. Vladik Kreinovich โดยการบรรยายเป็นการนำความรู้ทางด้าน Non-Probability มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน พร้อมทั้งมีตัวอย่างข้อมูลประกอบ

ช่วงบ่ายมีการนำเสนอผลงานวิจัย โดยแบ่งห้องย่อยเป็น 3 ห้อง โดยมีการเลือกเข้าฟังหัวข้อที่มีความสนใจ โดยเน้นหัวข้อวิจัยทางด้านการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร (Multivariate Analysis) ดังนี้

“An Approximation of ARL of Cumulative Sum Control Chart for SARMAX (P,Q,r) Model using Numerical Integral Equation Method” โดย Phassaraporn Puengpapat และคณะ

“Average Run Length of Exponentially Weighted Moving Average Control Chart for ARIMAX (p,d,q,r) Model using Numerical Integral Equation Method” โดย Wethaka Wareenin และคณะ โดยเป็นการประยุกต์งานทางด้านการควบคุมคุณภาพโดยแผนภูมิควบคุม (Control Chart) โดยใช้วิธีการหาตัวแบบที่เหมาะสม ด้วยวิธีการ Numerical Integral Equation และนำมาประยุกต์ใช้กับแผนภูมิควบคุม พร้อมตัวอย่างข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับทฤษฎี

“Bivariate Assessment of Drought Return Periods and Frequency based on Copulas for Northeast Thailand” โดย Prapawan Chomphuwiset และคณะ โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร โดยมีการนำ Copulas มาประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา โดยดูปริมาณความชื้น และปริมาณฝนตก อุณหภูมิที่ส่งผลต่อความแห้งแล้งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

และรับฟังการเสวนาพิเศษ หัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่ความสำเร็จในวิชาชีพอาจารย์สาขาสถิติ” โดย รศ.ดร.กมล บุษบา รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศล รศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับการขอกำหนดทางตำแหน่งทางวิชาการ การขอทุนวิจัย และการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองในสายวิชาชีพวิชาการของคณาจารย์สาขาสถิติ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

ฟังบรรยายบทความรับเชิญ หัวข้อเรื่อง “On the Partial-Geometric Distribution” โดย Professor Dr. Andrei Velodin ซึ่งเป็นการบรรยายถึงการแจกแจงเรขาคณิตบางส่วน รวมทั้งการประยุกต์ใช้

หลังจากนั้นรับฟังการบรรยายบทความรับเชิญ หัวข้อเรื่อง “The a prior procedure for estimating the Cohen’s effect size under skew normal settings” โดย Prof. Dr. Tonghui Wang โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับขนาดตัวอย่างภายใต้การแจกแจงปรกติแบบเบ้ โดยมีการแสดงถึงข้อมูลภายใต้การจำลองข้อมูล ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อทำการเปรียบเทียบ

และรับฟังการบรรยายบทความรับเชิญ หัวข้อเรื่อง “Bayesian modelling of integer-valued transfer function models” โดย Professor Dr. Cathy W. S. Chen เป็นการบรรยายเกี่ยวกับตัวแบบเบส์ โดยอธิบายถึงการปรับเปลี่ยนค่าฟังก์ชันในตัวแบบ ภายใต้ตัวแบบเบส์ โดยผ่านวิธีการจำลองแบบมอนติคาร์โล (Monte Carlo Simulation)

ช่วงบ่ายรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “How to often Should we Repeat a Diagnostic Test Screening for a Medical Condition?” โดย Professor Dr. Dankmar A. W. Bohning โดยเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สถิติกับข้อมูลทางการแพทย์ การสาธารณสุข โดยตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งสำไส้ของประชาชนในเมืองซิดนีย์

หลังจากนั้นเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย อาทิเช่น “Estimating the Population Size based on Mixture Geometric Distribution with Validation Data” โดย Parawan Pijitrattana โดยเป็นการประมาณขนาดประชากรโดยข้อมูลมีการแจกแจงแบบ Mixture Geometric ด้วยข้อมูลสมเหตุสมผล

“An Efficiency Comparison of Distance Measure in K-Nearest Neighbors Imputation for Spatial Data” โดย Prawit Banjong and Seksan Kiatsupaibul โดยเนื้อหาการบรรยายเป็นการนำเสนอ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการวัดระยะห่างด้วยวิธี K-Nearest Neighbors สำหรับข้อมูลเชิงพื้นที่

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1314
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การสรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล » จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
สรุปเนื้อหาการอบรมเรื่องจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์จัดโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย สภาการพยาบาล ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 กุ...
จริยธรรม พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน วารุณี ผ่องแผ้ว  วันที่เขียน 20/3/2566 16:03:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/3/2566 6:26:25   เปิดอ่าน 16  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innovation, and an entrepreneurial mindset.
การบรรยายพิเศษการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์ AUN-QA V.4; Criterion 3 ข้อกำหนด R3.5 The teaching and learning activities are shown to inculcate in students, new ideas, creative thought, innov...
การคิดค้นนวัตกรรม  การจัดการเรียนการสอน  ความคิดสร้างสรรค์  ความคิดใหม่     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 4/3/2566 22:46:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 18:30:40   เปิดอ่าน 66  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » สรุปการเข้าอบรบเรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม (1 ก.พ. 66)
ความคิดสร้างสรรค์ คือความคิดที่แตกต่างไปจากความคิดเดิม แรงจูงใจของเรื่องการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู ครูอาจารย์เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นใ...
เทคนิคการสอน ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 1/3/2566 17:02:18  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/3/2566 6:01:35   เปิดอ่าน 53  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้จากการเข้าอบรม ประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการอบรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียนมีความคิดใหม่ความคิดสร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรม
การสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถทำได้หลายวิธี หลักการที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย และรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความรู้สึก/ความคิดเห็น นอกจากนี้การสร้างแรงจูงใจจากการ...
การสอน  ความคิดสร้างสรรค์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ยุพเยาว์ คบพิมาย  วันที่เขียน 1/3/2566 16:36:31  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/3/2566 2:43:36   เปิดอ่าน 65  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การตระหนักรู้ในการรับรู้และใช้สื่ออย่างถูกต้อง ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME » อิทธิพลของสื่อต่อการตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสาร
ในปัจจุบันมีผู้เข้าถึงสื่อสังคมดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว การบอกต่อข้อมูลที่เป็นเท็จให้คนใกล้เคียง เช่น ข้อมูลในไลน์ที่แชร์กันไปเรื่อย ๆ ซี่งเป็นข้อมูลที่ไม่รู้แหล่งที่มา แต่ผู้รับสื่อหลงเชื่อได้อย่า...
การตระหนักรู้  สื่อสังคมออนไลน์  อิทธิพล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ก่องกาญจน์ ดุลยไชย  วันที่เขียน 10/2/2566 14:57:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/3/2566 20:06:55   เปิดอ่าน 80  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง