ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า
วันที่เขียน 18/8/2563 11:10:11     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/5/2565 12:22:00
เปิดอ่าน: 1112 ครั้ง

จากกิจกรรมเติมเต็มความรู้ ในโครงการจัดการความรู้สำนักหอสมุด ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ได้เติมเต็มความรู้ในเรื่องของคอลเล็กชั่นต่าง ๆ ที่ทางฝ่ายฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์บ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป คอลเล็กชั่นประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าเป็นอีกคอลเล็กชั่นหนึ่งที่น่าสนใจ ได้รวบรวมบทความจากคำบอกเล่าของศิษย์เก่า อาจารย์ และบุคลากร ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ความทรงจำครั้งในอดีตที่ท่านได้เล่ามา ทำให้เห็นว่าพัฒนาการในช่วงต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

สามารถเข้าไปอ่านบทความได้ที่  https://bit.ly/31melMR  

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
บริการสื่อโสตทัศน์ » สื่อดิจิทัล คลิป Youtube หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่ ในห้องสมุด (1) เพื่อเพิ่มความรู้รอบตัว และช่วยการทัศนศึกษาดูงาน
[-] ที่มา จากการที่มหาวิทยาลัยและห้องสมุดมีนโยบายพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว และห้องสมุดได้พัฒนางานบริการสื่อสมัยใหม่ในรูปสื่อดิจิทัลที่เป็นคลิปจาก Youtube.com มาบริการในห้องสม...
คลิป  เชียงใหม่  นโยบายสีเขียว  สิ่งแวดล้อม  สื่ออิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 4/8/2564 10:51:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/5/2565 16:22:49   เปิดอ่าน 846  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวารสาร » การทำดรรชนีวารสาร ประเด็นเครื่องมือช่วยงานคือ ฐานข้อมูลหัวเรื่อง [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 5of5 / 2564]
ที่มา (1) การทำดรรชนีบทความวารสารของห้องสมุด เดิมมีการกระจายงานให้บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศในสายงานต่างๆ ร่วมกันดำเนินงาน แต่ปัจจุบันจัดแบ่งให้บรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศในสายงานพัฒนาทรัพยาก...
งานเทคนิค (ห้องสมุด)  ฐานข้อมูล  บทความ  วารสาร  หัวเรื่อง     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 14/7/2564 10:10:09  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/5/2565 23:47:20   เปิดอ่าน 805  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บริการสื่อโสตทัศน์ » การวิเคราะห์สื่อดิจิทัล คือหนังสือออนไลน์ บทความออนไลน์ และคลิป หัวข้อ Green/สิ่งแวดล้อม [บันทึกสรุปจาก KM ห้องสมุด สายงานพัฒนาทรัพยากร ของผู้เขียน 4of5 / 2564]
ที่มา (1) จากสภาพการณ์ปัจจุบันที่ห้องสมุดบอกรับวารสารฉบับตัวเล่มลดลง บทความออนไลน์มีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตมากขึ้น แต่ห้องสมุดยังไม่ได้ขยายขอบเขตการจัดหาทรัพยากรสื่อเหล่านี้มาบริการผู้ใช้ (ส่...
คลิป  งานเทคนิค (ห้องสมุด)  นโยบายสีเขียว  บทความอิเล็กทรอนิกส์  สิ่งแวดล้อม  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 14/7/2564 10:08:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/5/2565 17:04:23   เปิดอ่าน 768  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง