ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า
วันที่เขียน 18/8/2563 11:10:11     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 23:30:08
เปิดอ่าน: 442 ครั้ง

จากกิจกรรมเติมเต็มความรู้ ในโครงการจัดการความรู้สำนักหอสมุด ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ได้เติมเต็มความรู้ในเรื่องของคอลเล็กชั่นต่าง ๆ ที่ทางฝ่ายฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา คณาจารย์บ บุคลากร ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป คอลเล็กชั่นประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าเป็นอีกคอลเล็กชั่นหนึ่งที่น่าสนใจ ได้รวบรวมบทความจากคำบอกเล่าของศิษย์เก่า อาจารย์ และบุคลากร ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ความทรงจำครั้งในอดีตที่ท่านได้เล่ามา ทำให้เห็นว่าพัฒนาการในช่วงต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

สามารถเข้าไปอ่านบทความได้ที่  https://bit.ly/31melMR  

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
บริการสื่อโสตทัศน์ » การพัฒนาบริการบรรณานุกรมภาพยนตร์ออนไลน์: กรณีศึกษา ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาขนาดและคุณค่าของคอลเลคชันภาพยนตร์ของบริการภาพยนตร์ออนไลน์ Monomax (2) เพื่อศึกษาระบบเครื่องมือช่วยค้นหรือเข้าถึงภาพยนตร์ (OPAC และดรรชนี) ของบริการภาพยนตร์ออ...
การค้นคืนสารสนเทศ  บริการบรรณานุกรม  ภาพยนตร์ออนไลน์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 27/8/2563 8:36:34  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 17:36:47   เปิดอ่าน 1571  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวารสาร » KM การทำรายการดรรชนีบทความวารสาร
KM การทำรายการดรรชนีบทความวารสาร จากการที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรม KM นี้ของบุคลากรในสายงาน พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และได้นำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การวิเคราะห์และทำร...
MARC format  การบริหารองค์ความรู้  การวิเคราะห์และทำรายการเอกสาร  ดรรชนี  บทความวารสาร  รูปแบบการลงรายการแบบมาร์ค  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 13/4/2563 15:51:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 14:58:58   เปิดอ่าน 702  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง