คอลเล็กชั่นสูจิบัตรพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่เขียน 18/8/2563 11:00:35     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 23:30:51
เปิดอ่าน: 464 ครั้ง

จากการกิจกรรมเติมเต็ม ของสำนักหอสมุด ทางฝ่ายจดหมายเหตุและคอเล็กชั่นพิเศษ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคอลเล็กชั่นต่าง ๆ ที่มีให้บริการในฝ่ายจดหมายเหตุ ซึ่งคอลเล็กชั่นที่สำคัญคอลเล็กชั่นหนึ่ง คือคอลเล็กชั่นสูจิบัตรพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเป็นหนังสือเพื่อประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้มีการจัดทำให้เป็นรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่การรับปริญญาครั้งที่ 1 ซึ่งในตัวเล่มจะ ประกอบไปด้วยกำหนดการงานพิธี พระบรมราโชวาท/พระโอวาท คำกราบบังคมทูล และคำกล่าวในพิธี รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ตลอดจนรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ที่หน้าเวปไซต์ หรือในกรณีเล่มที่ไม่สามารถทำการแปลงเป็นรูปแบบออนไลน์สามารถใช้บริการตัวเล่มได้ที่หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 3 สำนักหอสมุด

โดยสามารถเข้าชมได้ที่ http://www.archives.mju.ac.th/web/?page_id=129

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
บริการสื่อโสตทัศน์ » การพัฒนาบริการบรรณานุกรมภาพยนตร์ออนไลน์: กรณีศึกษา ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาขนาดและคุณค่าของคอลเลคชันภาพยนตร์ของบริการภาพยนตร์ออนไลน์ Monomax (2) เพื่อศึกษาระบบเครื่องมือช่วยค้นหรือเข้าถึงภาพยนตร์ (OPAC และดรรชนี) ของบริการภาพยนตร์ออ...
การค้นคืนสารสนเทศ  บริการบรรณานุกรม  ภาพยนตร์ออนไลน์  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 27/8/2563 8:36:34  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 17:36:47   เปิดอ่าน 1571  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวารสาร » KM การทำรายการดรรชนีบทความวารสาร
KM การทำรายการดรรชนีบทความวารสาร จากการที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมกิจกรรม KM นี้ของบุคลากรในสายงาน พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และได้นำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การวิเคราะห์และทำร...
MARC format  การบริหารองค์ความรู้  การวิเคราะห์และทำรายการเอกสาร  ดรรชนี  บทความวารสาร  รูปแบบการลงรายการแบบมาร์ค  ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 13/4/2563 15:51:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2564 14:58:58   เปิดอ่าน 702  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง