คอลเล็กชั่นสูจิบัตรพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่เขียน 18/8/2563 11:00:35     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 9:42:25
เปิดอ่าน: 1792 ครั้ง

จากการกิจกรรมเติมเต็ม ของสำนักหอสมุด ทางฝ่ายจดหมายเหตุและคอเล็กชั่นพิเศษ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคอลเล็กชั่นต่าง ๆ ที่มีให้บริการในฝ่ายจดหมายเหตุ ซึ่งคอลเล็กชั่นที่สำคัญคอลเล็กชั่นหนึ่ง คือคอลเล็กชั่นสูจิบัตรพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเป็นหนังสือเพื่อประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้มีการจัดทำให้เป็นรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่การรับปริญญาครั้งที่ 1 ซึ่งในตัวเล่มจะ ประกอบไปด้วยกำหนดการงานพิธี พระบรมราโชวาท/พระโอวาท คำกราบบังคมทูล และคำกล่าวในพิธี รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ตลอดจนรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ที่หน้าเวปไซต์ หรือในกรณีเล่มที่ไม่สามารถทำการแปลงเป็นรูปแบบออนไลน์สามารถใช้บริการตัวเล่มได้ที่หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 3 สำนักหอสมุด

โดยสามารถเข้าชมได้ที่ http://www.archives.mju.ac.th/web/?page_id=129

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
คู่มือ » คู่มือปฏิบัติงานการสร้างรายการทรัพยากรของวารสาร (item)
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำการเปลี่ยนระบบห้องสมุดอัตโนมัติใหม่ คือระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (ALIST) ในส่วนของการลงทะเบียนที่เป็นการลงรับวารสารในส่วนของโมดู Serical C...
item  รายการทรัพยากรวารสาร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:47:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 4:23:33   เปิดอ่าน 8  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คู่มือ » การสร้าง item เพื่อการยืมคืน
แนวทางการปฏิบัติงานข้างต้นในส่วนของงานด้านวารสาร สำนักหอสมุดได้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหาร ตั้งแต่การบันทึกรายการบัตรทะเบียนวารสาร การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติระบบเดิม (horizon) จนถึงปัจจุบันใช้ระบ...
item  ข้อมูลตัวเล่มวารสาร  วารสารล่วงเวลา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:31:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 4:11:30   เปิดอ่าน 9  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คู่มือ » คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนวารสารในโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST
ปัจจุบัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST เวอร์ชั่น 4.0.2009 ซึ่งการดำเนินงานเกี่ยวกับวารสารจะใช้โปรแกรมย่อยของระบบควบคุมวารสาร (Serial Control Module) เพื่อควบคุมก...
ALIST  ทะเบียนวารสาร  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:20:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 5:25:56   เปิดอ่าน 10  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คู่มือ » การตรวจสอบทะเบียนวารสาร
วารสารจัดเป็นทรัพยากรสารนิเทศประเภทหนึ่งที่นับได้ว่ามีความสำคัญและความจำเป็นสำหรับผู้ใช้บริการอย่างมาก วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ข้อมูล ให้ความรู้ทางวิชาการที่หลากหลาย มีความทันสมัยและทันต่อเหตุการ...
ทะเบียนวารสาร  สถานะของวารสาร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:09:58  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 4:27:54   เปิดอ่าน 11  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
คู่มือ » บรรณานุกรมรายงานการวิจัย
รายงานการวิจัยหมายถึง การเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ดำเนินการวิจัย รวมถึง สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิจัยและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของผู้วิจัย และผู้เกี่ยวข้...
บรรณานุกรม  รายงานการวิจัย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน จิณาภา ใคร้มา  วันที่เขียน 18/6/2567 9:03:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/6/2567 5:11:40   เปิดอ่าน 12  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง