รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 8 131 ผ่าน
61-00-16-186 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 60
61-07-15-569 โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2561 ผู้เข้าร่วม 1 4
62-00-14-028 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 "คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ" ผู้รับผิดชอบ 1 10
62-07-13-528 การจัดภูมิทัศน์ในการรับเสด็จพระเทพฯ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ผู้เข้าร่วม 1 8
62-07-15-570 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าร่วม 1 4
63-07-13-526 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ผู้เข้าร่วม 1 40
63-07-14-094 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าร่วม 1 2
63-07-15-061 โครงการพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมบังคับของคณะ 5 24 ผ่าน
61-07-21-819 สัมมนาวิชาการสาขาวิชาการประมง ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วม 1 6
61-07-21-820 เปิดบ้านสาขาวิชาการประมง ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วม 1 8
63-07-29-342 การเตรียมเอกสารก่อนไปสหกิจศึกษา ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-26-485 โครงการ "เลือกตั้งคณะกรรมการผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564" ผู้เข้าร่วม 1 4
64-07-29-558 โครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564" ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมเลือกเสรี 21 116 ผ่าน
ชมรม MJU - Chumphon Water Activities Club ประจำปีการศึกษา 2564 (ประชาสัมพันธ์) ผู้รับผิดชอบ 1 3
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร (ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร) ผู้รับผิดชอบ 6 18
61-07-32-838 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร “คาวบอยเกมส์” ครั้งที่ 18 ผู้เข้าร่วม 1 18
62-07-31-341 ร่วมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วม 1 4
62-07-32-533 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร คาวบอยเกมส์ครั้งที่ 19 ผู้เข้าร่วม 1 3
63-07-36-523 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วม 1 1
63-07-36-553 คณะกรรมการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563 (ประธานฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร) ผู้รับผิดชอบ 1 18
64-07-33-357 โครงการคืนความดิบให้ทะเลชุมพรและอนุรักษ์ปูลมเอาไว้ในเขตอภัยทาน ผู้เข้าร่วม 1 12
64-07-37-359 กิจกรรมทำหมันสุนัขภายในมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบ 1 15
64-07-38-359 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (การพัฒนาบุคลิกภาพ) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-360 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (ด้านภาษา) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-361 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (สหกิจศึกษา คืออะไร ทำไมต้องไปสหกิจศึกษา) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-362 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (เทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนองาน) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-363 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (การใช้วัสดุอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-38-364 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (การทำโครงงานหรืองานวิจัยสายวิทยาศาสตร์) ผู้เข้าร่วม 1 3
64-07-39-370 การอบรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (ด้านคอมพิวเตอร์) ผู้เข้าร่วม 1 6
รวมทั้งสิ้น 34 271 ผ่าน