โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 10/06/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 23/06/2561 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี อัตลักษณ์ สานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยจะมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในรั้วมหาวิทยาลัย การเรียนรู้กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย การปรับตัวในการเรียน เพื่อที่่จะสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 60  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล