กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร คาวบอยเกมส์ครั้งที่ 19
-
วันที่เริ่มต้น 25/12/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 27/12/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนเป็นการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ส่วนการที่ให้นักศึกษารู้จักอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดีนั้นจะต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีคนมากมายหลายหน้า มีเพื่อน มีพี่ มีน้อง การกีฬาเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงาม ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และรู้จักรักใคร่สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รวมทั้งความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   23 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล