โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
The chang of Maejo University at Chumphon
วันที่เริ่มต้น 17/03/2564 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 17/03/2564 เวลา 18:00
สถานที่จัด ใต้ตึก 80 ปี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสภานักศึกษามีความประสงค์ในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้นำนักศึกษาที่จัดเป็นประจำในทุกปี จัดขึ้นมาเพื่อเลือกคณะกรรมการผู้นำนักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกคนและสถาบันการศึกษาให้มากที่สุดได้จัดการเลือกตั้งขึ้นใน ระหว่างวันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 ถึง วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ใต้ตึก 80 ปี ดำเนินกิจกรรมร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร อาจารย์ที่ปรึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และเจ้าหน้าที่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 1  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 152 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   172 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
1. ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมที่มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้กับนักศึกษา
2. ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ในภาวะความเป็นผู้นำ
3. ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล