โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
-
วันที่เริ่มต้น 02/03/2564 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/03/2564 เวลา 0:00
สถานที่จัด หน้าชายหาดแม่โจ้ - ชุมพร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้สอดคล้องตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรนักศึกษาระหว่างสถาบัน จะส่งเสริมให้การดําเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษามีความเข้มแข็ง เป็นระบบและมีคุณภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์และพัฒนาทักษะใน ด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้นํา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความเสียสละ ความสามัคคี การมีจิตอาสาและการทำงานร่วมกับอื่น จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในทุกๆ ด้านทั้งด้านวิชาการ และทางด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารและจัดการอย่างเป็นองค์รวม การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามีความสำคัญทั้งในเรื่องทักษะการคิด (thinking) การคิดพื้นฐาน การสื่อความหมาย การสื่อสาร การรับรู้ การฟัง อ่าน เขียน ทักษะการการสังเกต จำแนก การเชื่อมโยง การให้เหตุผล การวิเคราะห์ วิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก ส่วนในเรื่องของการปรับทัศนคติ สร้างจิตสาธารณะต้องอาศัยทักษะการคิดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อมาปรับใช้ในการเขียนโครงการหรือสร้างโครงการเพื่อสังคม และทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติความเป็นผู้นำนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสอดแทรกไปในทุกกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นระบบ ซึ่งทักษะดังกล่าว มี“สมอง”เป็นกลไกที่สำคัญที่สุด บุคคลที่มีทักษะการคิดผนวกกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ความเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออกจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันยุคทันสมัยและพัฒนาก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า อีกทั้งยังช่วยให้การปรับปรุงแก้ไขปัญหา เกิดการคิดตัดสินใจ ในการเผชิญสถานการณ์ เป็นผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดี และเกิดประโยชน์ต่อสังคม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จึงเห็นความสำคัญในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพี่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะด้านความคิด การปรับทัศนคติและทักษะการแสดงออก ความเป็นผู้นำเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 40  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   214 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้ร่วมกับสภานักศึกษา และชมรมต่างๆ รวมถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมกันจัดกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะให้สอดคล้องตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กรนักศึกษาระหว่างสถาบัน จะส่งเสริมให้การดําเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษามีความเข้มแข็ง เป็นระบบและมีคุณภาพ ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนรู้ ได้ประสบการณ์และพัฒนาทักษะใน ด้านต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้นํา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความเสียสละ ความสามัคคี การมีจิตอาสาและการทำงานร่วมกับอื่น จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในทุกๆ ด้านทั้งด้านวิชาการ และทางด้านศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารและจัดการอย่างเป็นองค์รวม การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามีความสำคัญทั้งในเรื่องทักษะการคิด (thinking) การคิดพื้นฐาน การสื่อความหมาย การสื่อสาร การรับรู้ การฟัง อ่าน เขียน ทักษะการการสังเกต จำแนก การเชื่อมโยง การให้เหตุผล การวิเคราะห์ วิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ คิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษาเป็นอย่างมาก ส่วนในเรื่องของการปรับทัศนคติ สร้างจิตสาธารณะต้องอาศัยทักษะการคิดในเชิงสร้างสรรค์เพื่อมาปรับใช้ในการเขียนโครงการหรือสร้างโครงการเพื่อสังคม และทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติความเป็นผู้นำนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสอดแทรกไปในทุกกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นระบบ ซึ่งทักษะดังกล่าว มี“สมอง”เป็นกลไกที่สำคัญที่สุด บุคคลที่มีทักษะการคิดผนวกกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ความเป็นผู้นำ ความกล้าแสดงออกจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันยุคทันสมัยและพัฒนาก้าวหน้าไปสู่สิ่งที่ดีกว่า อีกทั้งยังช่วยให้การปรับปรุงแก้ไขปัญหา เกิดการคิดตัดสินใจ ในการเผชิญสถานการณ์ เป็นผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดี และเกิดประโยชน์ต่อสังคม องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร จึงเห็นความสำคัญในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพี่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาทักษะด้านความคิด การปรับทัศนคติและทักษะการแสดงออก ความเป็นผู้นำเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้มีการดำเนินการขึ้นในวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2564 ณ ชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และตลาดใต้เคี่ยม
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล