โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 "คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ"

วันที่เริ่มต้น 21/06/2562 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 21/06/2562 เวลา 17:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901102389   นางสาวปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
5901102408   นางสาวพัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 10ชั่วโมง
5919103501   นายจิรัฐติกาล   อ่อนตา : สถาปัตยกรรม 10ชั่วโมง
6003103333   นางสาวปทุมรัตน์   ขันหอม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
6003103360   นายสมเกียรติ   ป้อมศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
6004103306   นางสาวขนิษฐา   อินทชัย : เคมี 10ชั่วโมง
6004107302   นางสาวกุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 10ชั่วโมง
6006105393   นายวิษณุกร   พงษ์เย็น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 10ชั่วโมง
6008106335   นายธีรภัทร์   เจริญประเสริฐกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6008114317   นายโชคชัย   นนทะคำจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 10ชั่วโมง
6010101332   นายฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 10ชั่วโมง
6010101415   นายทชากร   เวียงสิมมา : การประมง 10ชั่วโมง
6012102330   นายดนัย   มหาวัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
6101101359   นางสาวลลิตวดี   ทะนุตัน : พืชไร่ 10ชั่วโมง
6101102345   นางสาวฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน 10ชั่วโมง
6101102373   นางสาวธารารัตน์   กันทิยะ : พืชสวน 10ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 10ชั่วโมง
6101102463   นายศุภวัฒน์   แสงจันทร์จิรเดช : พืชสวน 10ชั่วโมง
6101102487   นางสาวโสภิตา   อบเชย : พืชสวน 10ชั่วโมง
6101122052   นางสาววิลาสินี   แก้วจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6101126301   นางสาวกัลยกร   วัฒนศิริ : วิทยาการสมุนไพร 10ชั่วโมง
6101126303   นางสาวเกษมณี   บุญพร : วิทยาการสมุนไพร 10ชั่วโมง
6101126309   นางสาวนวลพรรณ   จิตต์ภาวนา : วิทยาการสมุนไพร 10ชั่วโมง
6103105310   นางสาวฐิติพร   น้ำมลิวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10ชั่วโมง
6103105315   นางสาวธิดารัตน์   มีเพชร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10ชั่วโมง
6103105320   นางสาวพนิดา   มะมา : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 10ชั่วโมง
6104104301   นางสาวชุติวัณ   ดงจารย์ : สถิติ 10ชั่วโมง
6104104302   นางสาวทักษาชล   ขันจันทร์ : สถิติ 10ชั่วโมง
6104104306   นางสาววรารัตน์   วงศ์สนันท์ : สถิติ 10ชั่วโมง
6104104307   นางสาวศศิวิมล   คร่องไหม : สถิติ 10ชั่วโมง
6104106310   นางสาวชุติกาญจน์   เหงี่ยมสูงเนิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6104106315   นายธิเบศ   อุดทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6104106316   นายธิปก   สิมสินธุ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6104106325   นายพิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6104106334   นายวีรยุทธ   จอมเมืองกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6104106345   นายไอ้ใจ   ลุงเฮิง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 10ชั่วโมง
6105105307   นางสาวจิณัฐชา   อาทรประชาชิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105105308   นางสาวจิตสุภา   ป้อมเสมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105105311   นางสาวชเนตตี   ลือชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105105324   นางสาวณัฐพร   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105105325   นางสาวณิชาภัทร   สาระชาติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105105349   นางสาวปิยฉัตร   อยู่นุ้ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105105390   นางสาวสนธยา   เขื่อนคำแปง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105105394   นางสาวสหฤทัย   ไชยวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6105105411   นางสาวอัญชนา   คำซอนโยง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6106104358   นายธนเศรษฐ์   ศรีวิชัย : การเงิน 10ชั่วโมง
6106104361   นางสาวธีรกานต์   บุญรอด : การเงิน 10ชั่วโมง
6107104302   นางสาวกมลลักษณ์   เจริญพักตร์ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 10ชั่วโมง
6107104311   นางสาวสุภาวดี   พรหมเจริญ : การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 10ชั่วโมง
6107107305   นายณัฏฐนิธิศ   แสงสุระธรรม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 10ชั่วโมง
6107107308   นางสาวณัฐรดี   สุขสวัสดิ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 10ชั่วโมง
6107107311   นายนฤพนธ์   รัตนภักดี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 10ชั่วโมง
6107108317   นางสาวลลิดา   ญาสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6107108321   นางสาวศศิพร   ปานทิพย์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6107108329   นายอนุพล   พุ่มขจร : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6107109304   นางสาวจุฑาทิพย์   คงบุญรักษ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 10ชั่วโมง
6107109318   นายภาณุวัฒน์   รัตนบุรี : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 10ชั่วโมง
6107109319   นายวิศรุต   จรัสชยพงศ์ : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 10ชั่วโมง
6108106306   นางสาวปิยฉัตร   สาแย้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6108106307   นางสาวพิชญ์สินี   โกสุระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6108106312   นายอนุรักษ์   พระสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6108107301   นางสาวกนกวรรณ   ทะนันชัย : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6108107326   นางสาวปทิตตา   ตรงสาลี : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6108107329   นางสาวปิญชาน์   ยอดประสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6108107330   นายพงศกร   ทองเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6108107338   นายวีรปกรณ์   กันแก้ว : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6108108302   นางสาวจิราพร   เมฆบุตร : การจัดการชุมชน 10ชั่วโมง
6108108307   นางสาวศุภศิริ   กวยะปาณิก : การจัดการชุมชน 10ชั่วโมง
6108109304   นายจิรวิชญ์   จันทร์เจือจุน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 10ชั่วโมง
6108109330   นายอภิชาติ   โคตรพรม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 10ชั่วโมง
6108111301   นางสาวกชกร   เพ็งสุข : บัญชี 10ชั่วโมง
6108111303   นางสาวกรรณิการ์   อ้นเชิด : บัญชี 10ชั่วโมง
6108111307   นางสาวฐิศรา   จำปาขาว : บัญชี 10ชั่วโมง
6108111314   นางสาวรุ่งนิมิต   แก้วคำ : บัญชี 10ชั่วโมง
6108111317   นางสาวสุชานาถ   แก้วสุวรรณ์ : บัญชี 10ชั่วโมง
6108111319   นายอิศรา   อินเพ็ชร : บัญชี 10ชั่วโมง
6108111320   นางสาวอิศริยา   ศรีจูม : บัญชี 10ชั่วโมง
6108114302   นางสาวกรรณิการ์   พรมรักษา : เกษตรป่าไม้ 10ชั่วโมง
6108114305   นายเกียรติศักดิ์   วันนะ : เกษตรป่าไม้ 10ชั่วโมง
6108114320   นางสาวณัฐฐาพร   สังกรณีย์ : เกษตรป่าไม้ 10ชั่วโมง
6108114324   นางสาวณิชาภัทร   เขียนพลกรัง : เกษตรป่าไม้ 10ชั่วโมง
6108114326   นางสาวดวงกมล   ปั้นทอง : เกษตรป่าไม้ 10ชั่วโมง
6108114327   นางสาวดวงกมล   ศรียันต์ : เกษตรป่าไม้ 10ชั่วโมง
6108114330   นางสาวธิติญา   โพธิ์ชะคุ้ม : เกษตรป่าไม้ 10ชั่วโมง
6108114339   นางสาวพรทิตา   ขุนทองจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 10ชั่วโมง
6108114346   นางสาวภักดิพร   สิงห์ชู : เกษตรป่าไม้ 10ชั่วโมง
6108115314   นางสาวมาลินี   โคตรชมภู : เทคโนโลยีการผลิตพืช 10ชั่วโมง
6108115316   นางสาวศิริลักษณ์   บรรหาลี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 10ชั่วโมง
6108115317   นายศุภกร   กระเซ็น : เทคโนโลยีการผลิตพืช 10ชั่วโมง
6108115320   นายสุวสันติ์   วงศ์สาร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 10ชั่วโมง
6109101349   นางสาวพัชราภรณ์   อรุณเกษร : พัฒนาการท่องเที่ยว 10ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 10ชั่วโมง
6119101301   นายชิติพัทธ   พรมหาร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10ชั่วโมง
6119101303   นายณัฐวุฒิ   ศรีระกิจ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10ชั่วโมง
6119101304   นายธีระชัย   ไชยวงค์ทอน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10ชั่วโมง
6119101305   นางสาวนงค์นภัทร   จินาราช : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10ชั่วโมง
6119101307   นายปฏิภาณ   รักษาศีล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10ชั่วโมง
6119101317   นางสาวสุวลักษณ์   เทียนดำรงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 10ชั่วโมง
6122103003   นายขวัญชัย   เฉพาะธรรม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6122103006   นายชัยฤทธิ์   เวียงวิเศษ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6122103011   นายธนกฤต   นันต๊ะจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6122103019   นายภัทรวัต   ศรีวิภาต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6122103020   นายภัทราวุธ   แสงทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6122103021   นายภาณุทัต   สุดเลิศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6122103024   นายมนตรี   อุดทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6122103027   นางสาววริศรา   ทองเหง้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6122103034   นายอนุพงศ์   เป็งแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 10ชั่วโมง
6206103015   นางสาวดวงเดือน   ลุงยุ่น : บัญชี 10ชั่วโมง
6206105309   นายธัญเทพ   ธนอนันตากุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 10ชั่วโมง
6207108318   นายสรจักร   ฐินะกุล : การเมืองและการปกครองท้องถิ่น 10ชั่วโมง
6212102333   นายอธิวัฒน์   เมตตาชาติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดความเจริญทางวัตถุและรักความสะดวกสบาย แต่ละคนต่างแสวงหา และพยายามให้ได้มาซึ่งวัตถุ เพื่อสนองความต้องการของตน ก่อให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกัน ดำเนินชีวิตโดยมิชอบ เห็นแก่ตัวมากขึ้น คุณค่าทางจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง หากละเลยปัญหาดังกล่าว ย่อมส่งผลให้อนาคตของประเทศชาติประสบหายนะในที่สุด
เยาวชน ถือเป็นบุคลากรของชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น หากเยาวชนของประเทศชาติได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาสังคมไปในทางที่ถูกที่ควรได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ ทั้งด้านความรู้และคุณธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบส่วนรวม มีความพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาทั้งด้านสวัสดิการ และการส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ "คอรัปชั่น ฉันไม่ขอรับ" ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และนำไปสู่การพัฒนาชาติ ตลอดจนสร้างความตระหนักในการต้อต้านการคอรัปชั่นซึ่งจะเป็นภัยต่อการพัฒนาประเทศชาติ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 4000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล