การจัดภูมิทัศน์ในการรับเสด็จพระเทพฯ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
-
วันที่เริ่มต้น 14/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสวนเพชร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสวนเพชร ได้ขอความอนุเคราะห์ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในการจัดภูมิทัศน์ในการรับเสด็จพระเทพฯ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนตระเวนชายแดนในพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 18 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   18 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสวนเพชร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ทำการจัดสวนดาวกระจายฝรั่งเศส (Cosmos) ภายในโรงเรียน จำนวน 200 ต้น ต้นสร้อยไก่ จำนวน 100 ต้น และต้นมะเขือในส่วนของโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 100 ต้น โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 18 คน
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล