ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยหลัก(2564) 45%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก คณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรงมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย