ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 80%
2. อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยร่วม 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
3. อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 25%
4. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.สุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญา นักวิจัยอิสระ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
2. อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผศ.ดร.นพวรรณ บุญธรรมวิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยร่วม 30%
2. ผศ.ดร.วันชาติ นภาศรี- ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. นายณรงค์ วีรารักษ์ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
2. นายสุพล ปานพาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. อ.ดร.สุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญานักวิจัยอิสระ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. นายชัยณรงค์ วงค์สรรศรีศูนย์วิจัยและอาหารสัตว์เชียงราย ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
5. นายวิทยา ปัญญาโกษานักวิจัยอิสระ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
3. อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร.สุขสถิตพ์ พิสิษฐ์สัชญานักวิจัยอิสระ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย ยมเกิด วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.ประยงค์ คูศิริสิน วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
3. อาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 15%
4. อาจารย์ ดร.สุธีรา สิทธิกุล วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อ.ดร.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
2. ผศ.เจษฎา เรืองสุริยะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.กาญจนา สมมิตร วิทยาลัยนานาชาติ ผู้วิจัยหลัก(2564) 70%
2. อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ คณะศิลปศาสตร์ ผู้วิจัยร่วม 30%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย