คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1. อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช 401 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล 785 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล 785 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.อรชุดา แก้วพลอย อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
5. นายธนณัฏฐ์ โชคปรีดาพานิช อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ
6. อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ 1034 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร 1035 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล 1182 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์ 399 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น 400 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ 471 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร 642 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ 807 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. อาจารย์ ดร.ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ 867 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. รองศาสตราจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง 942 รองศาสตราจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
16. อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ 953 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
17. อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร 962 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
งานบริหารและธุรการ
1. นางนวนจันทร์ ทองมา 351 หัวหน้างานบริหารและธุรการ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายพิทักษ์แดน แดงชาติ 485 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานคลังและพัสดุ
1. น.ส.ศิริพร ดวงดี 344 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางปิยะพร แดงชาติ 342 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางอ้อมใจ สงจันทร์ 559 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. นางดวงใจ ไพพงค์ 403 หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางกนิษฐา รักสกุลกานต์ 582 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. นางภัทราภรณ์ จูวัฒนสำราญ 716 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายสมพงศ์ สมศรี 404 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายสมพงศ์ สมศรี 404 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ณภาภัช เลี้ยงประยูร 405 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายวิทวัส ขาวอิ่น 882 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว