รองศาสตราจารย์ ดร. อัครพงศ์ อั้นทอง
Assoc. Prof. Dr. Akarapong Untong
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Tourism and Environmental Economics)
สถาบันการศึกษา : Universitat de les Illes Balears

2. ปริญญาโท : Master (Tourism Economics and the Environment)
สถาบันการศึกษา : Universitat de les Illes Balears

3. ปริญญาโท : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ()
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มช-64-002 : ผลของการจัดการการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อธุรกิจ ชุมชน และผู้เยี่ยมเยียน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

2. 2562 : PPSI-63-001 : โครงการยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทย หลังโควิด-19
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

3. 2561 : มช-62-002 : โมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : Regional Environmental Change   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ   ฉบับที่ : 8(1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ   ฉบับที่ : 7(2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ฉบับที่ : ปีที่ 17 ฉบับที่ 77 (เมษายน – มิถุนายน 2563)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ฉบับที่ : 24 (1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ฉบับที่ : ึุ76

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   ฉบับที่ : 7 (1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย   ฉบับที่ : 15 (1)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ฉบับที่ : 23/2

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ฉบับที่ : 23 /2

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย   ฉบับที่ : 1

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : 0

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย   ฉบับที่ : 31(2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Economics Journal)   ฉบับที่ : 0

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : องค์ประกอบของภาพลักษณ์ ความพึงพอใจรวม และพฤติกรรมในอนาคต ของนักท่องเที่ยวชาวลาวที่มาท่องเที่ยวหลวงพระบาง ในช่วงการระบาดของโควิด-19 [0.8]
ชื่อผลงาน : ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจและพฤติกรรมในอนาคตของนักท่องเที่ยวชาวลาวในหลวงพระบาง: ภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทั่วโลก
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ : 1

2. 2563 : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย [0.6]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทางการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ฉบับที่ : 76

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล