ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
Asst. Prof. Raktida Siri Phithakkitnukoon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : Master of Science (Hospitality Management)
สถาบันการศึกษา : University of North Texas

2. ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต : Associate in Applied Sciences (Travel, Exposition & Meeting Management)
สถาบันการศึกษา : Richland College

4. ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2. การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. พฤติกรรมผู้บริโภค

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : OT-65-002 : การวิเคราะห์ทักษะที่สำคัญของผู้ปฏิบัติติงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการหลังการระบาดของโควิด-19
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : มจ.1-64-015.2 : รูปแบบการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดผู้บริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

3. 2561 : OT-62-017 : แรงจูงใจนักท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีต่อการเยี่ยมชมงานเกษตร : กรณีศึกษางานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

บทความวิชาการ
สื่อสิ่งพิมพ์ : e-Review of Tourism Research   ฉบับที่ : 18 (2)

บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล